KANCELARIA PRAWNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WARSZAWA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Wykonawców i Zamawiających do współpracy w obszarze zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Kancelaria obsługuje Klientów w zakresiezamówień publicznychna terenie całego kraju. Polecamy: nasza kancelaria zamówienia publiczne Warszawa i cały kraj. Oferujemy fachową pomoc w ramach współpracy Kancelarii partnerskich z siedzibami w różnych miastach Polski.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE USTAWA

Zamówienia publiczne to szczegółowo uregulowana procedura wyłaniania wykonawcy dostaw, usług i robót budowlanych. Procedury zamówień publicznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRACA

Rynek zamówień publicznych stworzył zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną ofertę usług, dostaw i robót budowlanych. Zamawiane usługi w zakresie zamówień publicznych obejmują również usługi prawne, w zakresie których leży przygotowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania o zamówienie publiczne. Szczególnie dotyczy to skomplikowanych postępowań, które wymagają specjalistycznego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu i projektem umowy. Dotyczy to na przykład zamówień na roboty budowlane dotyczące budynków pasywnych.
Również niezbędne są usługi prawne świadczone potencjalnym wykonawcom. Te polegają na analizie ogłoszenia o zamówienia publiczne, dokumentacji przetargowej – w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości oraz ewentualne wnoszenie środków ochrony prawnej. Na etapie złożenia ofert usługi prawne obejmują między innymi analizę złożonych ofert, analizę dokumentacji z przebiegu postępowania, informowanie Klienta o stanie sprawy, doradztwo i podejmowanie czynności przewidzianych Prawem zamówień publicznych.
Nasza Kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy prawnej z zamówień publicznych Zamawiającym i Wykonawcom.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

PRZETARG OBSŁUGA PRAWNA

Rynek zamówień publicznych stworzył zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną ofertę usług prawnych w zakresie zamówień publicznych – przetargów. Powszechne stały się przetargi na usługi prawne, w tym także na zamówienia publiczne szkolenia. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.
Usługi prawne na rzecz Zamawiających, świadczone przez naszą Kancelarię w zakresie zamówień publicznych, obejmują usługi polegającemiędzy innymi naprzygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obsłudze prawnej postępowania o zamówienie publiczne. Szczególnie dotyczy to skomplikowanych postępowań, które wymagają specjalistycznego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu i projektem umowy. Dotyczy to na przykład zamówień na roboty budowlane dotyczące budynków pasywnych. Na etapie złożenia i oceny ofert obsługa prawna przetargu obejmuje między innymi analizę złożonych ofert pod względem formalnym, doradztwo i na zlecenie Zamawiającego podejmowanie czynności przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Usługi prawne na rzecz Wykonawców, świadczone przez naszą Kancelarię w zakresie zamówień publicznych, obejmują usługi prawne polegające między innymi na analizie ogłoszeń o zamówienia publiczne, analizie dokumentacji przetargowej (za wyjątkiem dokumentacji technicznej) – w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zadawanie pytań zamawiającemu i wyjaśnianie wątpliwości oraz ewentualne wnoszenie środków ochrony prawnej. Na etapie złożenia i oceny ofert usługi prawne dla Wykonawców obejmują między innymi analizę złożonych ofert, analizę dokumentacji z przebiegu postępowania, doradztwo i na zlecenie Klienta podejmowanie czynności przewidzianych Prawem zamówień publicznych.
Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy prawnej z zamówień publicznych potencjalnym Zamawiającym i potencjalnym Wykonawcom.
Z każdym Podmiotem, który zleci obsługę prawną warunki współpracy uzgadniamy indywidualnie.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawo zamówień publicznych reguluje środki ochrony w Dziale VI ustawy: „Środki ochrony prawnej”. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Do środków ochrony prawnej zalicza się odwołanie i skargę do sądu.
Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wzór: zgodnie z art. 180 ust.3 ustawy pzp Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Polecamy Państwu publikację „Odpowiedzialność kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych”. Autorem książki jest radca prawny dr Radosław Antonów. W książce omówiona została odpowiedzialność osób występujących w zamówieniach publicznych w imieniu zamawiającego. Zawarte w książce informacje to swego rodzaju zamówienia publiczne ściąga dla osób na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wydatkujących środki publiczne za pośrednictwem procedur prawa zamówień publicznych.
Polecamy Państwu: Radosław Antonów, Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie zamówień publicznych, Wrocław 2011 (Kadra Kierownicza w Administracji).

ODWOŁANIE KIO PROCEDURA

Kwestie odwołania (środki ochrony prawnej – odwołanie i skarga do sądu) uregulowane zostały w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2014.964 t.j. z dnia 2014.07.23).

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WZÓR

Zgodnie z przepisami art. 180 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22) „Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.”
Oznacza to, że nie ma jednolitego wzoru odwołania. Ważne jednak, aby odwołanie czyniło zadość wskazanym w ustawie wymaganiom. Ponadto zgodnie z §4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2014.964 t.j. z dnia 2014.07.23) odwołanie do KIO wzór powinno zawierać:
„1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu – w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
6) przedstawienie zarzutów;
7) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
8) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
9) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);
10) wykaz załączników.
2. Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.”

ODWOŁANIE KIO TERMIN

Terminy na wniesienie odwołania do KIO uregulowane zostały w art. 182 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22). Zgodnie z art. 182
„1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.”

ODWOŁANIE DO KIO OPŁATA

Od odwołania do KIO pobierany jest wpis. Wysokość i zasady wnoszenia wpisu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 2010.41.238 z dnia 2010.03.17).Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń