Udział w wypadku to dla wielu osób, oprócz stresu i traumy, pierwszy w życiu kontakt z prawem. Konsekwencją wypadku najczęściej jest sprawa karna, sprawa wykroczeniowa i sprawa o odszkodowanie. Wypadki drogowe są niestety powszechnym zjawiskiem, dlatego trzeba znać swoje prawa. Mając tego świadomość, wszystkim klientom naszej kancelarii staramy się pomóc zrozumieć jak działa proces w sprawie wypadku drogowego. Niniejszy tekst został przygotowany i jest na bieżąco aktualizowany przez adwokatów, którzy na co dzień zajmują się sprawami wypadkowymi w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Nowym Targu i Tarnowie.

Co to jest Wypadek Drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, do którego dochodzi na drodze publicznej lub poza nią i w skutek którego dochodzi do uszczerbku w mieniu (zniszczenie pojazdów) lub/i na zdrowiu lub życiu osób biorących udział w tym zdarzeniu.
Nie każdy wypadek drogowy – w potocznym rozumieniu – jest związany z poniesieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Wypadek drogowy w kodeksie karnym został opisany w Art. 177 KK.

Art. 177 KK
„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, bez względu na to czy jesteś sprawcą czy uczestnikiem, ogromne znaczenie dla dalszej obrony Twoich interesów ma to jak zachowasz się bezpośrednio po zdarzeniu! W szczególności powinieneś:

 • Wezwać policję i jeśli są ofiary również karetkę.
 • Zachowywać się spokojnie.
 • Zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia – mogą okazać się pomocne przy ustalaniu przyczyny wypadku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wypadków mających miejsce na oblodzonej, uszkodzonej lub nieodśnieżonej nawierzchni, w miejscu ograniczonej widoczności itp. Pamiętaj, że wygląd miejsca zdarzenia może się zmienić, a później trudno będzie Ci udowodnić, że np. jezdnia była oblodzona.
 • Zbierz dane osobowe świadków (imię nazwisko, adres, nr telefonu) – wszystkich osób mogących potwierdzić przebieg wypadku.
 • Znajdź wszelkie ślady powstałe wskutek zdarzenia – stłuczone szkło, ślady hamowania. Zrób zdjęcia i nie pozwól nikomu ruszać ich do czasu przyjazdu policji. Nie pozwól też przestawiać samochodów.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów w szczególności oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.

Wypadek Drogowy – Istotne Kwestie

Najważniejsze kwestie:

 • Co oznacza spowodowanie wypadku drogowego?
 • Co oznacza nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego?
 • Jaka jest różnica między stłuczką a wypadkiem drogowym?
 • Jakie są kary za spowodowanie wypadku drogowego?

Stłuczki i Wykroczenia

Większość zdarzeń drogowych to niegroźne stłuczki i wykroczenia, które są ścigane i karane przez policję – tzw. „drogówkę” w drodze nakładania mandatów karnych, punktów karnych oraz kierowania wniosków o ukaranie do sądów (w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia). Te zdarzenia drogowe nie są przestępstwami. Sprawca za spowodowanie stłuczki dostaje mandat i na tym sprawa się kończy.

Spowodowanie Wypadku Drogowego

Spowodowanie wypadku drogowego w kodeksie karnym zostało zdefiniowane bardzo precyzyjnie w Art. 177 KK.

Przestępstwem będzie więc każde zdarzenie drogowe polegające na:

 • umyślnym bądź nieumyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • czego nieumyślnym skutkiem jest spowodowanie wypadku drogowego
 • w którym inna osoba doznała naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia przez czas trwający dłużej niż 7 dni.

Konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 • Kierujący musi naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu
 • Inna osoba musi w skutek wypadku doznać urazu

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu

Oznacza złamanie przez uczestnika ruchu reguł wyrażonych w postaci znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz konkretnych przepisów prawnych (najczęściej prawa o ruchu drogowym), jak również reguł wynikających ze zdrowego rozsądku oraz ogólnego nakazu ostrożności i rozwagi. Jeżeli zatem przekroczyłeś dozwoloną prędkość, wyprzedzałeś na czerwonym świetle, złamałeś zakaz wyprzedzania, bądź nie ustąpiłeś pierwszeństwa przejazdu i w wyniku tego doszło do wypadku Twoje zachowanie wypełnia pierwszą przesłankę z Art. 177 KK.

Uszczerbek na zdrowiu innej osoby

Jest drugą konieczną przesłanką uznania danego zdarzenia za wypadek drogowy. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest tzw. przestępstwem skutkowym – dla jego zaistnienia konieczne jest, aby konsekwencją zdarzenia drogowego było doznanie przez inną osobę naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia przez czas trwający dłużej niż 7 dni. Nie jest przestępstwem wypadku drogowego spowodowanie zdarzenia, w którym inna osoba doznała jedynie lekkich obrażeń ciała (zwolnienie lekarskie związane z wypadkiem trwało poniżej 7 dni), bądź zniszczeniu uległo jedynie mienie (np. samochód).

Uwaga!

 • Jeżeli pokrzywdzonym w wypadku jest wyłącznie osoba najbliższa sprawcy, ściganie przestępstwa, następuje jedynie na jej wniosek. Nie dotyczy to jednak wypadku, w którym osoba taka poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.
 • Wypadek drogowy będzie zupełnie inaczej oceniany, jeśli kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Konsekwencje Wypadku Drogowego

Konsekwencje wypadku drogowego dla sprawcy mogą być następujące:

 1. kara przewidziana w Art. 177 KK
 2. zakaz prowadzenia pojazdów
 3. odszkodowanie

1. Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (Art. 177 § 1 KK). Jednak jeżeli następstwem wypadku jest śmierć człowieka lub ciężkie obrażenia ciała, wtedy sprawcy grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności (Art. 177 § 2 KK).

Warto zaznaczyć, iż jeżeli sprawca wypadku drogowego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego sąd może wymierzyć karę nawet do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Oznacza to, że nietrzeźwemu sprawcy wypadku, w którym inna osoba poniosła śmierć lud doznała ciężkich obrażeń ciała grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności (Art. 178 KK).

Uwaga!

Praktyka sądów jest taka, że w sprawach wypadków drogowych najczęściej zapadają wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. tzw. kary bezwzględne pozbawienia wolności są związane z wypadkami ze skutkiem śmiertelnym, gdy sprawca był w stanie nietrzeźwym bądź uciekł z miejsca wypadku. Niemniej zdarza się, że sprawca nie był pod wpływem alkoholu, ale skutki wypadku są tak poważne, że sądy decydują się zastosować karę bezwzględną.

2. Zakaz prowadzenia pojazdów

Należy pamiętać, że w przypadku skazania za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do lat piętnastu (Art. 42 KK). W przypadku, gdy sprawca był nietrzeźwy sąd orzeka taki zakaz obligatoryjnie na czas nie krótszy niż 3 lata, natomiast gdy następstwem wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego sprawcę jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby zakaz taki może być nawet dożywotni.

Uwaga!

Możliwe jest wcześniejsze uchylenie zakazu prowadzenia pojazdu po upływie pewnego czasu – więcej na ten temat tutaj.

3. Odszkodowanie

Sądy bardzo często przyznają ofiarom wypadków drogowych odszkodowania nieadekwatne do rozmiarów szkody. Pokrzywdzeni z kolei bardzo często uzależniają zgodę na warunkowe umorzenie postępowania od zapłaty przez oskarżonego kierowcę wygórowanego odszkodowania (często targi odbywają się pod salą sądową tuż przed rozprawą) – oderwanego od stopnia uszczerbku na zdrowiu i rażąco zawyżonego. Sądy w Warszawie stosują często nieprawidłową praktykę uzależniając warunkowe umorzenie postępowania od zgody pokrzywdzonego. Żaden przepis natomiast nie uzależnia warunkowego umorzenia od zgody pokrzywdzonego czy wypłaty na jego rzecz odszkodowania.

Nasza rada

 • Staraj się naprawić wyrządzoną szkodę.
 • Nie daj się jednak szantażować i nie ulegaj nieuzasadnionym żądaniom pokrzywdzonych.
 • Z korzyścią dla obrony Twoich słusznych interesów będzie korzystanie z pomocy adwokata na etapie negocjacji z pokrzywdzonym czy sprawcą wypadku.

Natężenie ruchu drogowego oraz ilość jego uczestników powodują, że często nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kto zawinił. Istniejąca w prawie cywilnym możliwość miarkowania odszkodowania z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego nie ma swojego odzwierciedlenia w prawie karnym. Warto jednak zawsze wskazywać na nieprawidłowe zachowanie innych uczestników ruchu w trakcie wypadku.

Więcej informacji znajdzie w naszym artykule na temat odszkodowań.

Sprawy Wypadków Drogowych

1. Ustalenie Stanu Faktycznego

Ustalenie stanu faktycznego, a co za tym idzie wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia będzie możliwe po wzięciu przez sąd pod uwagę:

 1. Opinii biegłego – W praktyce najważniejszym elementem, od którego będzie zależała decyzja sądu w sprawie wypadku jest opinia biegłego ds. wypadków drogowych. Biegły na podstawie akt sprawy, szkiców miejsca wypadku, oględzin miejsca zdarzenia i uczestniczących w nim pojazdów wydaje opinię, która ma pozwolić sądowi ustalić faktyczny przebieg zdarzenia.
 2. Dowodów materialnych – Policja/prokurator zabezpieczają i gromadzą dowody w sprawie każdego wypadku. Od jakości ich pracy zależy kierunek późniejszego rozstrzygnięcia sądu.
 3. Zeznań świadków – jeżeli byli świadkowie zdarzenia drogowego, to z pewnością powinni zostać przesłuchani. Ocena takich zeznań powinna być jednak bardzo ostrożna. Z uwagi na powszechny dostęp do samochodów, motocykli i rowerów prawie każdy świadek czuje się ekspertem w dziedzinie ruchu drogowego.
 4. Nagrania z Monitoringu/Wideorejestratora – nagranie z miejsca zdarzenia lub samego zdarzenia prawie zawsze jest dowodem, który pomaga ustalić przebieg wypadku. Nie jest to jednak regułą. Żeby zobrazować jak ważne może okazać się nagranie z wideorejestratora zamieszczamy nagranie ze zdarzenia drogowego, które znalazło swój finał w sądzie.

2. Postępowanie Sądowe

Prowadzenie sprawy w sądzie po wypadku to zadanie trudne i skomplikowane. Potrzebna jest nie tylko wiedza adwokacka i znajomość przepisów, ale również umiejętność weryfikowania i kontrolowania pracy biegłych ds. wypadków drogowych. W naszej kancelarii prowadząc sprawy karne dot. kolizji i wypadków zawsze staramy się po stępować wg. poniższych zasad:

 1. Obrona zespołowa – niezależnie, czy zwrócisz się do nas o pomoc jako pokrzywdzony czy sprawca wypadku, już na pierwszym spotkaniu adwokat z naszej kancelarii udzieli Ci wsparcia. Sprawa po spotkaniu zawsze jest konsultowana z innym adwokatem, więc w naszej praktyce zawsze korzystasz z wiedzy dwóch ekspertów prawa karnego. W przypadkach szczególnie skomplikowanych w pierwszym spotkaniu może również uczestniczyć biegły (zapytaj o taką możliwość w trakcie rozmowy).
 2. Inicjatywa – twoja inicjatywa dowodowa jest bardzo ważna. Dowody przeprowadzane są na wniosek oskarżyciela i oskarżonego lub jego obrońcy. Zespół prawników (również wspierany przez biegłego) opracuje i przygotuje Twoją linię obrony.
 3. Prywatna opinia biegłego – kancelaria na stałe współpracuje z biegłymi ds. wypadków drogowych, którzy już na etapie postępowania przygotowawczego badają i oceniają sprawy naszych klientów. Wiedza i wsparcie ze strony niezależnego biegłego są często konieczne do skutecznej oceny i podważenia opinii przygotowanej na zlecenie policji czy prokuratury. Podczas spotkania z adwokatem doradzimy, czy taka opinia w Twojej sprawie będzie konieczna i poinformujemy Cię jakie wiążą się z tym dodatkowe koszty.
 4. Reprezentacja na każdym etapie – zlecając naszej kancelarii prowadzenie sprawy masz pewność, że w każdej czynności przed policją, prokuratorem (przesłuchanie, oględziny itd.) i sądem (rozprawa, posiedzenie) będzie uczestniczyć osoba, która zna sprawę od początku.

3. Biegli

W praktyce najważniejszym elementem, od którego będzie zależała decyzja sądu w sprawie wypadku, jest opinia biegłego ds. wypadków drogowych i ew. nagranie z wideorejestratora lub monitoringu.

 • Biegły na podstawie akt sprawy, szkiców miejsca wypadku, oględzin miejsca zdarzenia i uczestniczących w nim pojazdów wydaje opinię, która ma pozwolić sądowi ustalić faktyczny przebieg zdarzenia.
 • Opinie biegłych często są sporządzone niestarannie, nie zawierają wielu informacji, a nadto bardzo często zawierają w swojej treści ocenę danego zdarzenia i przesądzają o winie.
 • Ocena sprawy zawsze należy do sądu, a biegły pełni rolę pomocniczą i nie wolno mu wydawać ostatecznych sądów co do winy poszczególnych osób.
 • W przypadku wątpliwości zawsze należy weryfikować opinie biegłego żądając jego przesłuchania przed sądem.
 • Często biegli dokonują wyliczeń i symulacji z pomocą programów komputerowych co utrudnia kontrolę opinii. Można zawsze żądać żeby biegły przedstawił i dokonał wszelkich wyliczeń tradycyjnymi metodami, tak aby możliwa była kontrola wydanej przez niego opinii.

4. Koszty – Określenie Budżetu

Koszty reprezentacji w sprawach wypadków drogowych uzależnione są od ilości wykonanych w sprawie czynności. Rozpoczynając współpracę wspólnie z klientem określamy budżet, który zawiera szczegółowe zestawienie przewidywanych czynności wraz z ceną. Już na wstępie przyjmujemy maksymalną kwotę, która pokryje w całości obronę aż do zakończenia postępowania w sądzie II instancji.

Porada prawna, pierwsza konsultacja

Wstępna konsultacja z adwokatami (porada prawna) to koszt 615 zł brutto, w przypadku udziału biegłego do kosztów porady należy dodać koszt prywatnej opinii biegłego – 1500 – 4000 zł zł brutto – w zależności od skomplikowania sprawy – Więcej o wynagrodzeniu >

Praktyka Spraw Wypadków Drogowych

Wypadek drogowy z definicji jest zdarzeniem powodowanym nieumyślnie i może przytrafić się każdemu. Konsekwencje skazania za przestępstwo spowodowania wypadku mogą być jednak bardzo dotkliwe. Czasem za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Na szczęście w większości wypadki nie są tak drastyczne w skutkach, a co za tym idzie – ich sprawcy nie są skazywani na tak wysokie kary. Należy jednak pamiętać, że każdy wyrok skazujący zawsze zostaje ujawniony w Krajowym Rejestrze Karnym. Skazanie i karalność mogą wiązać się z utratą pracy lub innymi dotkliwymi konsekwencjami w życiu. W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów skutki skazania za spowodowanie wypadku drogowego będą odczuwalne natychmiast.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących wypadków drogowych. Udzielamy porad prawnych i informacji m. in. dla sprawców wypadków, jak i dla poszkodowanych. Nasz zespół wyróżnia się ogromną wiedza i doświadczenie pozwalają pomagać w tego rodzaju sprawach karnych. Jeśli więc jesteś osobą poszukującą pomocy lub porady prawnej doświadczonych Adwokatów, zapraszamy do kontaktu np. za pomocą Formularza Kontaktowego.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń