W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania czym dokładnie jest uregulowane w art. 59a k.k. umorzenie konsensualne (wnioskowe), kto i kiedy może z niego skorzystać oraz co się z tym wiąże.


Ważna Infromacja

w związku z wejściem w życie nowelizacji – mowa o ustawie z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw – na mocy art. 7 pkt 5 tejże ustawy – art. 59a kodeksu karnego został uchylony

Zgodnie natomiast z art. 26 ustawy nowelizującej jeżeli art. 59a znajduje zastosowanie po dniu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2016 r., do rozpoznania wniosku stosuje się również art. 23b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym (chodzi o art. 23b kodeksu postępownia karnego – rozpoznanie wniosku złożonego w trybie art. 59a kodeksu karnego). 

Powyższe zmiany powodują, że treść niniejszego artykułu należy traktować historycznie, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach może się okazać, że wskazówki w nim zawarte znajdą zastosowanie w praktyce.

Naszym zdaniem

W związku z obowiązującym Art. 4 KK istnieją uzasadnione podstawy żeby przypuszczać, że pomimo uchylenia przepis art. 59a KK może znaleźć zastosowanie do przestępstw popełnionych po dacie wejścia w życie ustawy nowelizującej, o której mowa powyżej. Więcej informacji uzyskasz od nas kontaktując się z nami bezpośrednio w swojej sprawie.

I. Co to jest umorzenie konsensualne? 

 • jedna z możliwości zakończenia postępowania karnego

Co to jest umorzenie konsensualne?

Umorzenie konsensualne, zwane również umorzeniem wnioskowym jest jedną z form zakończenia postępowania karnego, która w polskim prawie może być stosowana od 1 lipca 2015 roku. O umorzeniu konsensualnym decyduje sąd. Instytucja ta została opisana w art. 59a KK.

II. Jakie są zalety i wady umorzenia konsensualnego?

 • pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego
 • brak wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym
 • uzależnione wyłącznie od wniosku pokrzywdzonego
 • wymaga naprawienia szkody
 • ryzyko nadużywania pozycji pokrzywdzonego

Jakie są zalety umorzenia konsensualnego?

Uregulowana w art. 59a KK instytucja umorzenia wnioskowego pozwoli sprawcy, który nie był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, na uniknięcie często długotrwałego procesu karnego oraz odpowiedzialności karnej, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji naprawi on szkodę lub zadośćuczyni wyrządzonej krzywdzie, a pokrzywdzony złoży wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania. Takie zakończenie postępowania karnego leży zaś nie tylko w interesie pokrzywdzonego, którego szkoda zostanie naprawiona dużo szybciej niż w przypadku wystąpienia przez niego na drogę procesu cywilnego, ale także samego sprawcy, dla którego umorzenie postępowania w trybie art. 59a KK nie będzie wiązało się z dodatkowymi dolegliwościami takimi jak okres próby, ryzyko podjęcia postępowania, czy wpis do Krajowego Rejestru Karnego, łączącymi się np. z warunkowym umorzeniem postępowania.

Jakie są wady umorzenia konsensualnego?

Isnieje ryzyko, że pokrzywdzeni będą szantażować oskarżonych i uzależniać złożenie wniosku od rażąco wygórowanego świadczenia na ich rzecz tytułem naprawienia szkody. Nie należy zapominać, że owo naprawienie szkody w większości przypadków będzie wiązało się z zapłatą sumy pieniężnej. Pokrzywdzony znając sytuację majątkową oskarżonego, wiedząc że może mu bardzo zależeć na umorzeniu może tą sytuację wykorzystać. Adwokaci i radcowie prawni reprezentujący oskarżonych będą musieli wykazać się dużymi zdolnościami mediacyjnymi i skutecznie negocjować. Odwrotnie – dla prawnika stojącego po stronie pokrzywdzonego możliwość umorzenia konsensualnego będzie stanowić wartościowy argument w uzyskaniu wysokiego odszkodowania.

III. Sprawiedliwość naprawcza od 1 lipca 2015 r. 

 • art. 59a kodeksu karnego obowiązuje od 1 lipca 2015 r..
 • urzeczywistnienie koncepcji sprawiedliwości naprawczej
 • inna nazwa to umorzenie wnioskowe, umorzenie na wniosek pokrzywdzonego
 • położony nacisk na naprawienie szkody
 • możliwość uniknięcia kary przez sprawcę

Nowelizacja procedury karnej – 1 lipca 2015


Sprawiedliwość naprawcza(restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją sprawiedliwości retrybutywnej oraz resocjalizacyjnej. Dostrzegając nieefektywność i wysokie koszty resocjalizacji przeciwstawiono jej model oparty na rozwiązywaniu konfliktów przez przekazywanie ich z rąk państwa do gestii samych jego stron. Zakładano, że tylko w taki sposób mogło dojść do realnego naprawienia szkody i wygaszenia konfliktu zaistniałego po dokonaniu przestępstwa.

 • T.F. Marshall definiuje sprawiedliwość naprawczą jako proces, w którym spotykają się wszystkie strony związane z konkretnym przestępstwem, aby wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić jego skutkom i ich następstwom.
 • Zdaniem M. Wrighta sprawiedliwość naprawcza zmierza przede wszystkim do wyrównania krzywdy powstałej w wyniku czynu przestępczego, w szczególności przez umożliwienie lub wymaganie, aby sprawca podjął działania naprawcze, zaś ofiara uczestniczyła w dyskusji ze sprawcą na temat formy zadośćuczynienia.
 • W. Zalewski uważa natomiast, że podstawowym założeniem sprawiedliwości naprawczej jest budowanie reakcji na przestępstwo w konfiguracji sprawca – ofiara – wspólnota. Chodzi bowiem o stworzenie adekwatnej reakcji na społeczny charakter przestępstwa.

Źródło: Kwartalnik ADR, Nr 1(21)/2013


Umorzenie konsensualne wprowadzono do kodeksu karnego przez nowelę z dnia 27 września 2013 roku, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku.

Dodany art. 59a KK, choć nie jest jedyną regulacją kodeksową kładącą nacisk na naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, stanowi swoiste novum w polskim prawie karnym. Do tej pory, opierało się ono bowiem na klasycznej dla prawa karnego triadzie czynu sprawcy, jego winy oraz adekwatnej kary, zaś naprawienie szkody spowodowanej czynem zabronionym pozostawało domeną prawa cywilnego.

Naprawienie szkody w prawie karnym jest również istotne z punktu widzenia takich instytucji jak np. warunkowe umorzenie postępowania czy nadzwyczajne złagodzenie kary.

Sprawiedliwość naprawcza

Odzwierciedlona w art. 59a KK idea tzw. sprawiedliwości naprawczej nie jest jednak prawu obca.

Restytutywny model reakcji prawnokarnej znany był już bowiem prawu antycznemu, a szerokie uprawnienia w zakresie dochodzenia naprawienia szkody przyznawał pokrzywdzonemu m.in. Kodeks Hammurabiego. Kodeks ten zakładał uszanowanie woli pokrzywdzonego, który mógł chcieć naprawienia szkody i represyjnej odpłaty za przestępstwo. Podobne rozwiązania można znaleźć m.in. w Biblii.

Wprowadzona w art. 59a KK instytucja umorzenia wnioskowego stanowi wyraz wzmocnienia praw ofiary przestępstwa i przywrócenia jej uprawnień w zakresie dochodzenia kompensacji na drodze postępowania karnego. Sprawcy przestępstwa daje zaś możliwość naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sprawiedliwości naprawczej?

Wszystkim zainteresowanym szerzej ideą sprawiedliwości naprawczej polecamy wykład na temat Neurologicznych podstaw sprawiedliwości naprawczej” wygłoszony przez Daniela Reisela w lutym 2013 roku na konferencji TED.

(wykład w tłumaczeniu z polskimi napisami)

Dużo ciekawych informacji na temat sprawiedliwości naprawczej można również znaleźć na stronie www.restorativejustice.org(strona w języku angielskim)

IV. Warunki stosowania

 • pojednanie się z pokrzywdzonym
 • obowiązkowe naprawienie szkody każdemu z pokrzywdzonych
 • szkoda musi być naprawiona przez sprawcę w całości
 • szkoda majątkowa – naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę
 • szkoda niemajątkowa – zadośćuczynienie, przeprosiny
 • brak uprzedniego skazania
 • pokrzywdzony składa wniosek o umorzenie

Warunki zastosowania art. 59a k.k., czyli kto i kiedy będzie mógł skorzystać z umorzenia wnioskowego?

Pojednanie się z pokrzywdzonym i obowiązkowe naprawienie szkody

Aby w konkretnej sprawie mogło dojść do zastosowania instytucji umorzenia wnioskowego, sprawca musi pojednać sie z pokrzywdzonym i naprawić powstałą w wyniku czynu zabronionego szkodę lub zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji, czyli – zgodnie ze stanem prawnym po nowelizacji – przed przedstawieniem przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia na rozprawie głównej.

Co oznacza naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie?

To, czy sprawca, chcący skorzystać z instytucji uregulowanej w art. 59a KK, będzie zobowiązany do naprawienia szkody czy też zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie zależeć będzie od skutków powstałych w wyniku popełnionego przez niego czynu zabronionego. Po stronie pokrzywdzonego może bowiem dojść do powstania uszczerbków dwojakiego rodzaju:

 • o charakterze majątkowym (np. kradzież samochodu) – wtedy mamy do czynienia ze szkodą – oraz
 • o charakterze niemajątkowym (np. cierpienia pokrzywdzonego doznane na skutek uszkodzenia ciała), czyli tzw. krzywda.

Jeżeli dojdzie do powstania szkody, sprawca będzie zobowiązany do jej naprawienia, w przypadku krzywdy rekompensatą będzie zadośćuczynienie. Co ważne, rozróżnienie to nie jest jedynie kwestią terminologiczną, różne są bowiem sposoby rekompensaty poszczególnych uszczerbków.

 • Naprawienie szkody może nastąpić, o ile jest to możliwe, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, czyli – nawiązując do przytoczonego wyżej przykładu np. przez zwrot skradzionego samochodu lub poprzez zapłatę pokrzywdzonemu odpowiedniej sumy pieniężnej z tytułu odszkodowania.
 • W przypadku krzywdy pokrzywdzonemu będzie przysługiwało zadośćuczynienie pieniężne.

Zawsze warto także po prostu przeprosić osobę, której została wyrządzona szkoda lub krzywda.

Wybór sposobu naprawienia szkody należy do pokrzywdzonego.

Co w przypadku, gdy w wyniku przestępstwa szkodę poniosło kilka osób?

Warunkiem umorzenia postępowania w trybie art. 59a KK, w przypadku gdy w sprawie występuje kilku pokrzywdzonych, jest naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie każdemu z nich.

Ważne!

Żeby można było umorzyć postępowanie na wniosek pokrzywdzonego sprawca musi w całości naprawić wyrządzoną swoim zachowaniem szkodę lub zadośćuczynić krzywdzie. Nie wystarczy więc częściowe naprawienie szkody, podjęte w tym celu starania, czy dokonane z pokrzywdzonym ustalenia. Umorzenie postępowania w trybie art. 59a k.k. będzie możliwe jedynie w wypadku pełnego i faktycznego naprawienia szkody przez sprawcę.

Czy sprawca musi naprawić szkodę osobiście czy może za niego zrobić to osoba trzecia?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 59a KK, do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie zobowiązany jest sprawca czynu zabronionego. Ponieważ jednak zasadniczym celem omawianej regulacji jest zrekompensowanie pokrzywdzonemu szkód, jakie poniósł on na skutek popełnionego przestępstwa, wydaje się, że osoby najbliższe sprawcy, np. członkowie rodziny, mogą naprawić w jego imieniu powstałą szkodę lub zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie, albo przekazać mu na ten cel środki pieniężne. Mając jednak na uwadze fakt, iż obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody ma stanowić element kary za popełnione przestępstwo, jak do takiego rozwiązania będą podchodziły organy ścigania oraz sądy pokaże dopiero praktyka.

Brak wcześniejszego skazania sprawcy

Kolejny wymóg, który musi zostać spełniony aby można było zastosować w danej sprawie instytucję z art. 59a KK dotyczy samego sprawcy. Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego będzie bowiem mogło nastąpić jedynie w stosunku do sprawcy, który nie był uprzedno skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy. Wobec sprawcy nie mógł zostać więc wydany prawomocny wyrok skazujący. Z instytucji umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego nie będzie mogła także skorzystać osoba, wobec której wydano wyrok z odstąpieniem od wymierzenia kary. Należy jednak zaznaczyć, iż zakaz uprzedniego skazania sprawcy należy odnosić do momentu wydawania w danej sprawie postanowienia o umorzeniu postępowania, a zaś do chwili popełnienia czynu.

Ważne!

Wymóg braku uprzedniego skazania dotyczy jedynie przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy. Z instytucji umorzenia postępowania na wniosek pokrzydzonego mogą natomiast korzystać sprawcy, wobec których wcześniej warunkowo umorzono postępowanie karne.

Wniosek pokrzywdzonego

Umorzenie postępowania w trybie art. 59a KK może nastąpić jedynie po złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku o umorzenie postępowania. Wniosek ten może być złożony zarówno w formie pisemnej, jak i ustnie do protokołu. Należy jednak wskazać, że wniosek pokrzywdzonego, jako wyrażający jego wolę co do dalszego prowadzenia postępowania, stanowi oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego. W związku z powyższym, do wnisoku pokrzywdzonego zastosowanie będą miały regulacje dotyczące wad oświadczenia woli, w szczególności złożenie oświadczenia pod groźbą lub pod wpływem błędu. Taki wniosek będzie więc nieważny.

Czy pokrzywdzonego można zobowiązać do złożenia wniosku?

Naprawienie przez sprawcę powstałej w następstwie jego działania szkody nie zobowiązuje pokrzywdzonego do złożenia wniosku o umorzenie toczącego się wobec niego postępowania karnego. Wydaje się jednak, że stosowne postanowienie zobowiązujące pokrzywdzonego do wystąpienia z takim wnioskiem, po naprawieniu przez sprawcę szkody mogłoby zostać umieszczone w zawartej między stronami ugodzie pozasądowej.

Kiedy należy złożyć wniosek o umorzenie postępowania?

Z literalnego brzmienia art. 59a KK nie wynika wprost w jakim czasie pokrzywdzony musi złożyć wniosek o umorzenie postępowania. Zdaniem większości przedstawicieli doktryny wniosek ten musi jednak zostać złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji.
Umorzenie wnioskowe może mieć więc miejsce zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. W pierszym przypadku w przedmiocie wniosku rozstrzyga prokurator, w drugim zaś sąd na posiedzeniu.

Czy każdy pokrzywdzony musi złożyć wniosek o umorzenie postępowania?

W sytuacji, kiedy w wyniku popełnienia przestępstwa szkodę lub krzywdę ponosi więcej niż jedna osoba, zgodę na umorzenie prowadzonego przeciwko sprawcy postępowania karnego powinien wyrazić każdy z pokrzywdzonych. W przypadku, gdy wniosek o umorzenie postępowania składany jest w formie pisemnej, może to być jedno pismo, ale podpisane przez wszystkich.

Nasza rada!

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, a sprawca chce naprawić wyrządzoną Ci szkodę i skorzystać z instytucji umorzenia wnioskowego, a Ty się na to zgadzasz, przed złożeniem wniosku o umorzenie postępowania, upewnij się, że szkoda została rzeczywiście naprawiona.

V. Jakich czynów dotyczy umorzenie konsensualne?

 • czynów gdzie jest pokrzywdzony 
 • występek zagrożony karą do lat 3 
 • występek p-ko mieniu zagrozony karą do lat 5 
 • występek określony w art. 157 KK

Czyny zabronione objęte regulacją art. 59a k.k.

Nie każde postępowanie karne będzie mogło zostać umorzone na wniosek pokrzywdzonego. Zgodnie bowiem z treścią art. 59a KK na wniosek pokrzywdzonego umorzyć będzie można jedynie postępowanie karne o występek zargożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności oraz o występek określony w art. 157 § 1 k.k. Należy jednak pamiętać, że umorzenie wnioskowe będzie możliwe jedynie w przypadku przestępstw, w których występuje pokrzywodzony.

Za jakie konkretnie przestępstwa będzie można umorzyć postępowanie w trybie art. 59a?

Na wniosek pokrzywdzonego będzie można umorzyć postępowanie m.in. za przestępstwo:

 1. spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 KK),
 2. kradzieży (art. 278 KK),
 3. kradzieży z włamaniem zakwalifikowanej jako wypadek mniejszej wagi (art. 279 KK w zw. z art. 283 KK),
 4. rozboju zawalifikowanego jako wypadek mniejszej wagi (art. 280 KK w zw. z art. 283 KK),
 5. przywłaszczenia (Art. 284 KK),
 6. zniszczenia mienia (Art. 288 KK),
 7. paserstwa (Art. 291 KK),
 8. czy stalkingu (art. 190A KK).

Czy umorzenie wnioskowe jest możliwe przy kumulatywnej kwalifikacji czynu?

Tak, pod warunkiem, że każdy ze zbiegających się przepisów odpowiada wymogom art. 59a KK, tzn. każdy z nich stanowi występek zargożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności lub występek określony w art. 157 § 1 k.k. i w jego wyniku doszło do pokrzywdzenia konkretnego podmiotu. W przypadku, gdy chociaż jeden ze zbiegających się przepisów nie spełnia tych wymogów umorzenie postępowania w trybie art. 59a KK nie będzie możliwe.

VI. Konsekwencje umorzenia konsensualnego 

 • brak wpisu w KRK
 • niekaralność

Jeżeli w danej sprawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu postępowania w trybie art. 59a k.k. wobec sprawcy nie będzie toczyło się postępowanie karne, a co za tym idzie na sprawcy nie będą ciążyły obowiązki związane z posiadaniem statusu podejrzanego czy oskarżonego, takie jak np. obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania czy stawiania się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. Co jednak ważniejsze – w takim przypadku sprawca uniknie wydania wobec niego prawomocnego wyroku skazującego.
Umorzenie wnioskowe, w przeciwieństwie do warunkowego umorzenia postępowania, nie następuje na okres próby, w związku z czym umorzone postępowanie nie może zostać podjęte w wypadku ponownego popełnienia przez sprawce przestępstwa. Wobec sprawcy nie zostają także zastosowane żadne środki karne.
W przypadku umorzenia wnioskowego sprawca pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, co może pozostawać kwestią kluczową m.in. ze względu na to, że wielu pracodawców wymaga od sowich pracowników przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Czy umorzenie konsensualne będzie wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego?

Nie, informacja o umorzeniu postępowania w trybie art. 59a KK nie będzie ujawniana w żadnym rejestrze.

Czy postępowanie umorzone w trybie art. 59a k.k. będzie można podjąć?

Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego, w przeciwieństwie do warunkowego umorzenia postępowania, nie następuje na okres próby, w związku z czym postępowania umorzonego w trybie art. 59a KK nie będzie można podjąć w przypadku popełnienia przez sprawcę kolejnego przestępstwa. Postępowanie takie będzie natomiast mogło zostać wznowione, jeżeli w sprawie ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nieznane w przednim postępowaniu, czyli np. takie, które będą skutkowały zmianą kwalifikacji prawnej czynu, na wykluczającą zastosowanie instytucji uregulowanej w art. 59a KK.

Czy można wnieść zażalenie na odmowę zastosowania umorzenia konsensualnego?

Tak, na postanowienie w przedmiocie wniosku z art. 59a KK przysługuje zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia postanowienia.

Czy prokurator lub sąd mogą uzależniać wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania od spełnienia przez sprawcę innych warunków np. dodatkowego świadczenia na rzecz organizacji społecznej?

Nie – spełnienie wszystkich omówionych wyżej przesłanek obliguje prokuratora lub sąd do umorzenia prowadzonego postępowania karnego. Umorzenie postępowania w trybie art. 59a KK nie może być uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych wymogów, innych niż przewidziane w treści omawianego przepisu. Umorzenie wnioskowe nie będzie jednak możliwe, jeżeli w sprawie zachodzi szczególna okoliczność uzasadniajaca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.

Kiedy umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego nie będzie możliwe?

Zgodnie z § 3 art. 59a k.k. prokurator lub sąd nie będą zobowiązani do umorzenia postępowania, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary. W praktyce oznacza to dość szeroki krąg okoliczności, na które będzie mógł powołać się organ prowadzący postępowanie odmawiając jego umorzenia. Do celów kary oprócz celu kompensacyjnego należy także bowiem prewencja ogólna i indywidualna. Prokurator lub sąd mogą więc uznać, że umorzenie postępowania w danej sprawie negatywnie oddziaływałoby na społeczeństwo, utwierdzając je w przekonaniu, że sprawcy czynów zabronionych nie zostaną ukarani lub że taka decyzja nie pozwoli na resocjalizację samego sprawcy, w związku z czym umorzenie postępowania nie spełni w danej sprawie celów kary. Kwestie te są więc bardzo ocenne i mogą być różnie postrzegane. Czy oraz w jakim zakresie prokuratorzy i sądy będą korzystały z tych argumentów pokaże dopiero praktyka. Podkreślić jednak należy, że okoliczności te powinny mieć charakter szczególny, zaś zasadą – w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek z art. 59a KK – powinno być umorzenie prowadzonego postępowania. W każdym przypadku odmowy umorzenia postępowania w trybie art. 59a KK możesz i powinieneś złożyć zażalenie.

Od kiedy instytucja umorzenia wnioskowego będzie mogła być stosowana?

Przepisy wprowadzające do polskiego prawa karnego instytucję umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Co ważne, art. 59a KK będzie mógł być także stosowany do postępowań wszczętych przed tą datą.

Popełniłeś przestępstwo, na skutek którego ktoś poniósł szkodę?

Jak najszybciej podejmij działania zmierzające do naprawienia szkody. Postaraj się porozumieć z pokrzywdzonym i sprawdź, czy w Twojej sprawie będzie można zastosować instytucję uregulowaną w art. 59a KK Jeżeli podejmiesz odpowiednie kroki, Twoja sprawa może zakończyć się już na etapie postępowania przygotowawczego.

Nasza rada:

 • skontaktuj sie z pokrzywdzonym jeżeli nie znasz jego danych, zapoznaj się z aktami sprawy
 • doprowadź do zawarcia ugody lub porozumienia
 • pamiętaj, że wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości szkody
 • zadbaj o to, by mieć dowód naprawienia przez Ciebie szkody lub zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie – jeżeli wypłata odszkodowania następuje w gotówce,poproś pokrzywdzonego o podpisanie stosownego oświadczenia

VII. Podsumowanie

Instytucja umorzenia wnioskowego pozwala sprawcy czynu zabronionego, w wyniku którego ktoś poniósł szkodę nie tylko na uniknięcie odpowiedzialności karnej, ale także na uniknięcie innych dolegliwości związanych ze skazaniem, takich jak np. ujawnienie danych w Krajowym Rejestrze Karnym.

W każdej sprawie, która spełnia wymogi określone w art. 59a KK warto postarać się o umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego. Jeżeli nie wiesz, jak dotrzeć do pokrzywdzonego czy naprawić szkodę, lub chcesz zabezpieczyć swoje interesy zawarciem z pokrzywdzonym stosownej ugody skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Artykuł częściowo nieaktualny

Stan prawny w dacie pisania artykułu – 9 lipca 2015 r.. Aktualizacja czerwiec 2016 r. i luty 2017 r.. 

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Anna Grela Radca Prawny we Wrocławiu.

Anna Grela

Radca prawny

więcej

Paulina Szypołowska Adwokat w Warszawie.

Paulina Szypołowska

Aplikant adwokacki

więcej

Damian Bossowski Prawnik w Warszawie.

Damian Bossowski

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń