Rozbój jest szczególnym rodzajem kradzieży uregulowanym w Art. 280 KK, któremu towarzyszy przemoc, groźba jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Rozbój a Kodeks Karny

Art. 280 KK

„§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, które posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Istotne z punktu widzenia właściwej kwalifikacji prawnej czynu jest istnienie związku zachodzącego pomiędzy celem działania sprawcy, w postaci kradzieży rzeczy, a użyciem przemocy. Kiedy takiego związku brak, czyny te powinny być traktowane oddzielnie.

Jeżeli rozbojowi towarzyszy dodatkowo posługiwanie się przez sprawcę:

  • bronią palną
  • nożem
  • innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub
  • środkiem obezwładniającym
  • albo gdy sprawca działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się wyżej wymienionymi środkami

– mamy wówczas do czynienia z typem kwalifikowanym przestępstwa rozboju zagrożonym surowszą sankcją karną.

Nasza rada

Pokrzywdzeni lub podejrzani/oskarżeni o dokonanie rozboju w każdym przypadku powinni korzystać z pomocy adwokata.

Przemoc/Groźba Użycia Przemocy

Aby mówić o rozboju, obok kradzieży musi mieć miejsce jeszcze jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • przemoc lub groźba użycia przemocy
  • doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności

Przemoc

Jeżeli chodzi o przemoc powinna być ona ukierunkowana na osobę (nie chodzi tu tylko o ofiarę rozboju). 

Orzecznictwo

„Przemoc wobec osoby” będąca znamieniem art. 280 § 1 KK wcale nie musi być skierowana wobec właściciela lub posiadacza mienia ruchomego, którego zabór jest celem działania sprawcy. Może ona zostać skierowana również wobec innej osoby, ale w tym właśnie celu. Najprostszym przykładem takiego działania jest przemoc wobec dziecka w celu zmuszenia matki do wydania np. pieniędzy.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2005 r. II AKa 244/04)

Nie będzie jednak przemocą w rozumieniu Art. 280 KK np. wywieranie wpływu na ofiarę poprzez niszczenie należących do niej rzeczy. Rozgraniczenie przemocy wobec osoby i przemocy wobec rzeczy jest szczególnie trudne, kiedy dochodzi do wyrwania rzeczy trzymanej przez pokrzywdzonego, np. torebki. Sądy przyjmują w takich wypadkach kryterium dolegliwości fizycznej jaką odczuła ofiara.

Przykład:

Jeżeli sprawca biorąc ofiarę „z zaskoczenia” i wykorzystując jej brak uwagi czy koncentracji w danej chwili wyrywa torebkę w sposób nagły i gwałtowny nie powodując fizycznego bólu u pokrzywdzonego – nie mamy wówczas do czynienia z rozbojem, a ze zwykłą kradzieżą z Art. 278 KK. Natomiast jeżeli w tożsamej sytuacji dochodzi np. do wykręcenia ręki, na skutek czego, pod wpływem bólu, pokrzywdzony puszcza z ręki torbę, czyn zostanie zakwalifikowany jako rozbój z Art. 280 KK.

Orzecznictwo

„Co prawda, jak to już wyżej stwierdzono, oskarżony nie dotknął bezpośrednio ciała pokrzywdzonej, jednak jego zachowanie, a więc ciągnięcie ze znaczną siłą za pasek torebki, co spowodowało okręcenie tego paska na lewej ręce pokrzywdzonej i wykręcenie tej ręki oraz ból, a co dopiero doprowadziło do wypuszczenia paska z ręki przez pokrzywdzoną i kradzież torebki, niewątpliwie należy uznać za „użycie przemocy wobec osoby” w rozumieniu art. 280 § 1 KK.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r. II AKa 513/02)

Groźba Natychmiastowego Użycia Przemocy

Zachodzi w sytuacji, gdy pokrzywdzony, w wyniku działania bądź w wyniku samej tylko postawy napastnika, obawia się lub ma podstawy do obaw o własne życie lub zdrowie. W orzecznictwie Sądów przyjmuje się szeroką interpretację tego zagadnienia. Z jednej strony groźbę użycia przemocy stanowić będzie wymachiwanie przez sprawcę rozboju nożem w kierunku ofiary, z drugiej – samo otoczenie pokrzywdzonego przez sprawców.

Rozbój a Inne Przestępstwa

Kradzież Rozbójnicza

Kradzież rozbójnicza jest często mylona z rozbojem, jednak stanowi ona w istocie odrębny rodzaj przestępstwa – kradzież rozbójnicza stypizowana jest w Art. 281 KK.

Kradzież rozbójnicza odnosi się do okresu następującego bezpośrednio po dokonanej kradzieży. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy sprawca działa w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej już rzeczy bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, np. w celu udaremnienia pościgu. Kradzież rozbójnicza zachodzi, gdy mamy do czynienia z przemocą, groźbą natychmiastowego jej użycia albo doprowadzeniem człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Wymuszenie Rozbójnicze

Wymuszenie Rozbójnicze to również odrębne przestępstwo stypizowane w Art. 282 KKMa ono miejsce w sytuacji, gdy sprawca, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, albo do zaprzestania działalności gospodarczej, przy czym wymuszeniu rozbójniczemu towarzyszy jeden ze wskazanych elementów:

  • przemoc
  • groźba zamachu na życie lub zdrowie
  • groźba gwałtownego zamachu na mienie

Rozbój – Jaka Kara?

Przestępstwo Rozboju jest zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12!

Uwaga!

W przypadku, gdy sprawca korzysta z broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego albo w inny sposób bezpośrednio zagraża  życiu ofiary lub działa wspólnie z osobą, która bronią taką się posługuje, musi liczyć się z zaostrzoną sankcją karną – pozbawieniem wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Wypadek Mniejszej Wagi

Kodeks Karny przewiduje także tzw. wypadek mniejszej wagi. Zgodnie z Art. 283 KK, w tzw. przypadku mniejszej wagi będziemy mieli do czynienia z łagodniejszą odpowiedzialnością karną w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Praktyka Spraw o Rozbój

Jeśli jesteś osobą poszukującą pomocy lub porady prawnej doświadczonych Adwokatów, skontaktuj się z naszą Kancelarią np. za pomocą Formularza Kontaktowego bądź umów się na spotkanie w jednym z oddziałów naszej kancelarii.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń