Wymierzone środki karne takie, jak np. zakaz prowadzenia pojazdów, prowadzenia działalności, zakaz wykonywania zawodu czy wstępu na imprezę masową niestety są bardzo dolegliwe dla osób, wobec których zostały one orzeczone. Zdarza się więc, że takie osoby nie stosują się do tych środków. Warto jednak mieć na uwadze skutki, jakie wynikają z niestosowania się do orzeczonych środków karnych, aby uniknąć kolejnych przykrych konsekwencji prawnych.

Art. 244 KK

Art. 244 KK penalizuje niestosowanie się do następujących orzeczonych środków karnych:

 • zakaz zajmowania stanowiska,
 • zakaz wykonywania zawodu,
 • zakaz prowadzenia działalności,
 • zakaz wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • zakaz wstępu na imprezę masową,
 • zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
 • zakaz zbliżania się do określonych osób
 • zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt

Uwaga!

Sprawcą czynu może być osoba, która nie stosuje się do orzeczonych względem niej środków karnych wskazanych w Art. 244 KK.

Art. 244 KK wskazuje także, że odpowiedzialności karnej podlega również osoba, która nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany.

Ważne Informacje

 1. Zatrzymanie prawa jazdy, które miało miejsce w związku z art. 135 i 137 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie jest tożsame z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów. Prowadzenie m. in. auta po zatrzymaniu prawa jazdy dokonanym w oparciu o powyższe przepisy drogowe nie jest więc przestępstwem z Art. 244 KK, a jedynie wykroczeniem z Art. 94 § 1 KW – zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. II KK 184/10.
 2. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.
 3. W doktrynie podnosi się, że sprawcą przestępstwa może być również osoba, która np. wbrew zakazowi powierza danej osobie stanowisko lub zleca kierowanie autem mimo orzeczonego zakazu.
 4. Przestępstwo z  Art. 244 KK można popełnić wyłącznie umyślnie.
 5. Teza wyroku SN z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. akt I KZP 11/04: ” Prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wbrew wcześniej orzeczonemu zakazowi prowadzenia takiego pojazdu, stanowi jeden czyn, wypełniający znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k.”.

Jaka Grozi Kara?

Co do zasady, za niestosowanie się do środków karnych wymienionych w Art. 244 KK grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Uwaga!

Zgodnie z Art. 37a KK, o ile grożąca kara pozbawienia wolności nie przekracza 8 lat (a w przypadku przestępstwa niestosowania się do orzeczonych środków karnych grozi maksymalnie 5 lat), można zamiast kary pozbawienia wolności orzec:

 • grzywnę albo
 • karę ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne bądź potrąceniu od 10% do 25 % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
 • Sąd może również wymierzyć karę zgodnie z Art. 37b KK.

Praktyka Spraw

Jeśli jesteś osobą poszukującą pomocy lub porady prawnej doświadczonych Adwokatów w związku z tego rodzaju sprawą, skontaktuj się z Nami np. za pomocą Formularza Kontaktowego, bądź umów się na spotkanie lub skorzystaj z zakupu porady online.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń