Uregulowana w Art. 278 KK kradzież w typie podstawowym otwiera rozdział Kodeksu Karnego poświęcony czynom zabronionym skierowanym przeciwko mieniu.

Oprócz przestępstwa kradzieży do najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko mieniu należą:

Do grupy przestępstw, których przedmiotem ochrony jest własność i inne prawa majątkowe należą także m.in. przywłaszczenie, paserstwo, niszczenia mienia, czy oszustwo.

Co to jest Mienie?

Określając przedmiot przestępstw skierowanych przeciwko mieniu ustawa karna odwołuje się do innej gałęzi prawa i posługuje się terminologią cywilistyczną.

Art. 44 KC

„Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.”

Przedmiotem przestępstw przeciwko mieniu jest więc każda rzecz przedstawiająca wyrażalną w pieniądzu wartość materialną i posiadająca wartość użytkową, przez co może być ona przedmiotem obrotu gospodarczego. Pod pojęciem mienia należy rozumieć także dokumenty przedstawiające pewną wartość materialną, wszelkie prawa rzeczowe i obligacyjne stanowiące majątek określonego podmiotu, a także energię.

Jak Prawo Karne Chroni Mienie?

Określając przedmiot poszczególnych przestępstw przeciwko mieniu ustawodawca posłużył się pojęciami „mienia” oraz „rzeczy”.

Ponieważ terminologia ta nie jest przypadkowa, prawnokarna ochrona mienia może dotyczyć:

– poszczególnych rzeczy ruchomych, które są własnością lub pozostają w faktycznym posiadaniu konkretnych osób (fizycznych i prawnych) – tak jest w przypadku kradzieży, przywłaszczenia, rozboju, kradzieży rozbójniczej, zniszczenia rzeczy

– nieruchomości będących, obok rzeczy ruchomych, przedmiotem ochrony m.in. przestępstwa wymuszenia rozbójniczego, gdy np. sprawca doprowadza pokrzywdzonego do przeniesienia na niego prawa własności gruntu, czy przestępstwa oszustwa

albo

– praw majątkowych, gdzie ochrona dotyczy np. wszelkich świadczeń, zysków, wierzytelności, czy prawa do spadku. Tak rozumiane mienie jest przedmiotem ochrony przestępstw przywłaszczenia i oszustwa.

Co to jest Kradzież?

Kradzież jest chyba najpospolitszym z przestępstw. W uproszczeniu, przestępstwo kradzieży polega na zabraniu cudzej rzeczy z zamiarem jej zatrzymania na własność. Przedmiotem przestępstwa kradzieży mogą być rzeczy ruchome takie jak np. samochód, telefon czy pieniądze.

Sama konstrukcja przestępstwa kradzieży jest prosta, warto jednak wiedzieć, że w toku postępowania karnego można bronić się przed zarzutem kradzieży na kilka sposobów.

Uwaga! 

  • Zawsze należy sprawdzić czy przedmiotem kradzieży są rzeczy ruchome o wartości przekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia, pieniądze, karty kredytowe, płatnicze lub dokumenty. W przypadku wątpliwości można powoływać biegłego celem ustalenia wartości określonych przedmiotów.
  • Kradzież dokumentów nieprzedstawiających wartości materialnej, takich jak np. zdjęcia, pamiątki, listy, czy dyplomy nie będzie stanowiła przestępstwa z Art. 278 KK.

Przestępstwo kradzieży z zasady ścigane jest z oskarżenia publicznego. W niektórych wypadkach, aby wszcząć i prowadzić postępowanie karne potrzebny jest jednak wniosek pokrzywdzonego lub jego samodzielnie występowanie przeciwko sprawcy.

Co Grozi za Kradzież?

Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadkach mniejszej wagi sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Przedawnienie

Przestępstwo kradzieży przedawnia się z upływem 10 lat od czasu jego popełnienia. Jeżeli jednak czyn sprawcy zostanie zakwalifikowany jako przypadek mniejszej wagi z Art. 278 § 3 KK przedawnienie następuje z upływem lat 5.

Pamiętaj!

Jedną z najważniejszych rzeczy przy kradzieży jest ustalenie wartości skradzionej rzeczy. Kradzież należy bowiem do grupy tzw. czynów przepołowionych, w których wartość przedmiotu przestępstwa kradzieży wpływa na kwalifikację prawną czynu. Jeżeli bowiem wartość przedmiotu kradzieży nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, czyn sprawcy będzie stanowił wykroczenie z Art. 119 KW.

Odpowiednia kwalifikacja czynu jest zaś niezwykle ważna nie tylko ze względu na odmienne zagrożenie karą, ale także z uwagi na krótszy okres figurowania sprawcy wykroczenia w Krajowym Rejestrze Karnym!

Rodzaje Kradzieży

Kradzież Energii

Jednym z częściej popełnianych obecnie przestępstw jest uregulowana w Art. 278 § 5 KK kradzież energii. Polega ona na bezprawnym uzyskaniu dostępu do źródła energii bez uiszczania stosownej opłaty. Kradzież energii może przybierać różne formy. Może ona bowiem polegać na podłączeniu do systemu dostarczającego dany rodzaj energii z pominięciem urządzenia mierzącego ilość wykorzystanej energii, uszkodzenie licznika po legalnym przyłączeniu się sprawcy do systemu dostarczającego energię, a także dokonywanie zmiany pomiaru w urządzeniach rejestrujących, czyli tzw. cofanie licznika. Najczęściej popełnianym przestępstwem z art. Art. 278 § 5 KK  jest kradzież prądu.

Ważne!

Do znamion występku kradzieży energii należy skutek w postaci przejęcia w posiadanie lub zużytkowania określonego rodzaju energii. Za przestępstwo określone w Art. 278 § 5 KK  nie będzie więc odpowiadał ten, kto np. wykonał bezprawne podłączenie do systemu, ale nie uruchomił urządzeń elektrycznych, w związku z czym nie doszło do zużycia prądu.

Jaka Kara Grozi za Kradzież Energii?

Kradzież energii zagrożona jest taką samą karą jak typ podstawowy kradzieży określony w Art. 278 § 1 KK. Za kradzież np. prądu sprawcy będzie więc groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zostałeś Podejrzany o Kradzież Energii?

Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? Jeśli zachodzi wobec Ciebie podejrzenie popełnienia przestępstwa kradzieży energii, od samego początku musisz wykazać się aktywnością. To, jakie działania podejmiesz będzie miało fundamentalne znaczenie dla zasadności oskarżenia lub jego zakresu. Dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo kradzieży energii ważne będzie bowiem m.in. ustalenie czasu, w jakim rozpoczęto nielegalny pobór energii i okres jego trwania.

Nasza rada

  • Przed przystąpieniem dostawcy energii do kontroli instalacji, poproś kontrolerów o okazanie legitymacji służbowych oraz upoważnienia do kontroli.
  • Bądź obecny podczas przeprowadzania kontroli i uważnie przeczytaj protokół kontroli.
  • Jeżeli nie zgadzasz się z treścią ww. protokołu zgłoś zastrzeżenia. Możesz także odmówić podpisania protokołu, jeżeli zgłaszane przez Ciebie zastrzeżenia nie zostaną w nim uwzględnione.
  • Jeżeli urządzenia pomiarowe znajdują się poza Twoim mieszkaniem, w częściach wspólnych dla wszystkich lokatorów, takich jak np. klatka schodowa czy piwnica, zwróć się do właściciela albo zarządcy budynku z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Przypisanie popełnienia omawianego czynu konkretnej osobie będzie w takim przypadku wymagało odpowiedniego materiału dowodowego.

Gdzie Zgłosić Kradzież Prądu?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży energii możesz złożyć np. na najbliższym komisariacie policji lub w prokuraturze. O swoich podejrzeniach możesz także powiadomić samego dostawcę energii. Stosowne zawiadomienie można w takim przypadku złożyć telefonicznie lub za pośrednictwem specjalnych anonimowych formularzy dostępnych na stronach internetowych określonych dostawców.

Kradzież Drzewa z Lasu

Szczególnym rodzajem kradzieży jest określona w Art. 290 KK kradzież leśna. Przedmiotem przestępstwa w tym przypadku jest własność i posiadanie drzewa. Przy czym, przez wyrąb drzewa należy rozumieć odłączenie go od podłoża. Przestępstwem z Art. 290 KK będzie więc nie tylko odcięcie pnia, ale także np. wykopanie drzewa z korzeniami.

Jaka kara grozi za kradzież drzewa z lasu?

Kradzież leśna zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd obligatoryjnie orzeka na rzecz pokrzywdzonego również nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Ważne!

W omawianym przepisie ustawodawca objął ochroną drzewo rosnące w lesie w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Jeżeli wyrąb nastąpił poza takim terenem, czyn sprawcy należy zakwalifikować jako kradzież zwykłą, co ma istotne znaczenie ze względu na obligatoryjnie orzekaną przez sąd w wypadku kradzieży leśnej nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Kradzież Dokumentów Tożsamości

Przestępstwo kradzieży dokumentów stwierdzających tożsamość innej osoby, takich jak dowód osobisty czy paszport zostało przez ustawodawcę zakwalifikowane jako odrębne przestępstwo w Art. 275 § 1 KK. Sprawcy tego przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ukradziono Ci Dowód Osobisty?

Jak najszybciej zgłoś ten fakt organom ścigania. Kradzież dokumentu tożsamości może wiązać się z o wiele poważniejszymi konsekwencjami niż utrata samego dokumentu. Sprawca kradzieży może bowiem posłużyć się Twoimi danymi osobowymi lub wykorzystać Twój wizerunek.

Uwaga!

Zgodnie z Art. 190 a § 2 KK podszywanie się pod inną osobę, wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Kradzież czy Przywłaszczenie?

Od przestępstwa kradzieży należy odróżnić uregulowane w Art. 284 KK przestępstwo przywłaszczenia.

  • Przywłaszczeniem w rozumieniu kodeksu karnego będzie bowiem bezprawne postąpienie z rzeczą tak jak właściciel, a z prawem majątkowym – tak jak uprawniony.
  • Od przestępstwa kradzieży przywłaszczenie mienia różni się więc brakiem elementu zaboru ponieważ rzecz jest już w posiadaniu sprawcy.

Uwaga!

W przypadku przestępstw popełnianych na szkodę pracodawców nie zawsze braki magazynowe, sprzętowe lub jakiekolwiek ubytki w mieniu pracodawcy są wynikiem kradzieży – w takim przypadku możemy mieć bowiem do czynienia np. z przestępstwem przywłaszczenia czy zniszczenia mienia.

Co to jest Kradzież z Włamaniem?

Kradzież z włamaniem to kwalifikowana kradzież, za którą przewidziana jest surowsza odpowiedzialność karna. Kradzież z włamaniem polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej po uprzednim dokonaniu włamania, które należy rozumieć jako usunięcie przeszkody materialnej, czyli zabezpieczenia oznaczającego, że wejście do danego pomieszczenia jest zabronione dla osób nieupoważnionych.

Rodzaj zabezpieczenia nie ma żadnego znaczenia dla kwalifikacji prawnej czynu jako przestępstwa kradzieży z włamaniem. Jedynym warunkiem jest tutaj stwierdzenie, że dane zabezpieczenie chroniło dostępu do danego miejsca czy rzeczy przed niepowołanymi osobami. Przyjmuje się, iż włamaniem będzie nie tylko przepiłowanie krat, kłódek, uszkodzenie drzwi lub ścian, wybicie szyby czy otwarcie zamka wytrychem, ale także posłużenie się skradzionym oryginalnym kluczem lub kluczem dopasowanym („na pasówkę”) itp. Nie popełnia natomiast przestępstwa z Art. 279 KK osoba, która pokonuje zabezpieczenie drzwi pozostawionym w zamku kluczem lub zamkniętych na haczyk.

Jaka Kara grozi za Kradzież z Włamaniem?

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Przedawnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem następuje z upływem 15 lat od czasu jego popełnienia.

Uwaga!

W sytuacjach wątpliwych ocena dokonanej kradzieży np. roweru lub innych rzeczy znajdujących się w komórce, na strychu czy w piwnicy powinna być zawsze poprzedzona ustaleniem czy doszło do włamania w rozumieniu kodeksu karnego. Okoliczność ta może mieć bowiem istotne znaczenie np. przy odszkodowaniu.

Doszło do Popełnienia Przestępstwa Przeciwko Mieniu – Co Robić?

Wszelkie zarzuty, podejrzenia czy oskarżenia dotyczące kradzieży, włamania i rozboju powinny być zawsze traktowane bardzo poważnie. Bez znaczenia, czy jesteśmy pokrzywdzeni takim przestępstwem czy też podejrzewani o jego dokonanie.

Pokrzywdzony w toku postępowania karnego może uzyskać realną ochronę, która w przypadku zobligowania sprawcy do naprawienia szkody w wyroku może stanowić podstawę egzekucji komorniczej. Należy także pamiętać, że skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być dodatkowym zabezpieczeniem interesów pokrzywdzonego. Warunkiem zawieszenia kary może być bowiem naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu.

Podejrzani czy oskarżeni o przestępstwo kradzieży, włamania lub rozboju muszą się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami skazania. Zagrożenie wysokimi karami w przypadku takich przestępstw jest zawsze realne, a skazanie każdorazowo zostaje ujawnione w Krajowym Rejestrze Karnym na wiele lat. Firmy i inni pracodawcy prawie zawsze żądają od pracownika zaświadczenia o niekaralności. W przypadku skazania za przestępstwo przeciwko mieniu szanse na znalezienie pracy stają się więc nikłe.

W naszej kancelarii jesteśmy przekonani, że nie każdy zarzut czy oskarżenie dotyczące przestępstwa przeciwko mieniu musi powodować tak dotkliwe skutki. W przypadku ustalenia winy danej osoby można starać się negocjować z pokrzywdzonym, zobowiązać się do naprawienia szkody i uzyskać korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Dla Pracodawców i Firm

Ochrona interesów majątkowych pracodawców przewidziana w prawie pracy jest często iluzoryczna. Odpowiedzialność za szkody w mieniu jest często ograniczona kwotowo. W przypadku ochrony prawnokarnej pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną przestępstwem na zasadach ogólnych i bez żadnych ograniczeń. Ocena tego, czy konkretne zdarzenie jest jedynie zaniedbaniem i rodzi odpowiedzialność cywilną czy może wyczerpuje znamiona przestępstwa jest często problematyczna.

Przestępstwo kradzieży może dotyczyć przecież nie tylko rzeczy w tradycyjnym rozumieniu, ale również nośników danych, dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, programów komputerowych itd. Warto zasięgnąć porady czy w danej sprawie możliwe jest uzyskanie ochrony na drodze postępowania karnego.

Jak się Bronić?

Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest prosta. Na pewno w każdej sprawie należy pilnować, aby wartość skradzionego mienia była ustalona prawidłowo. Wartość telewizora, który w chwili zakupu kosztował 2000 złotych, po kilku latach eksploatacji spada praktycznie do zera. Tak samo jest w przypadku kradzieży telefonu, samochodu, czy np. roweru, których ceny zmniejszają się w zależności od czasu i stopnia ich użytkowania. Pokrzywdzeni prawie zawsze wskazują na wartość szkody, którą wyliczają w oparciu o ceny nabycia danej rzeczy. Ta nieprawidłowa praktyka często jednak bywa ignorowana.

W przypadku drobnych kradzieży zawsze warto rozważyć, czy nie zachodzi wypadek mniejszej wagi. Odpowiedzialność za taką kradzież jest wtedy znacznie łagodniejsza. Przeproszenie i pojednanie z pokrzywdzonym pozwala niekiedy na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie kradzieży.

Praktyka Spraw

Ponieważ przestępstwa przeciwko mieniu są bardzo powszechne, policja i prokuratorzy bardzo starają się, żeby każda sprawa zakończyła się wniesieniem aktu oskarżenia i skazaniem. W przypadku, gdy przestępstwo zostało popełnione z użyciem siły można być pewnym, że organy ścigania nie potraktują takiej sprawy pobłażliwie.

Jeżeli zostałeś oskarżony lub podejrzany o dokonanie kradzieży lub też jakiegokolwiek innego przestępstwa przeciwko mieniu z pewnością potrzebujesz obrońcy, który zapewni możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie Twojej sprawy. Pamiętaj, że w przypadku kradzieży nie zawsze musisz zostać skazany. Konsekwencje dla każdego oskarżonego czy podejrzanego mogą być inne i zależą od wielu niezależnych czynników, takich jak m.in.: uprzednia karalność, zastosowane środki probacyjne, wiek, czy poczytalność.

Jeśli jesteś osobą poszukującą pomocy lub porady prawnej doświadczonych Adwokatów w sprawie kradzieży, skontaktuj się z naszą Kancelarią np. za pomocą Formularza Kontaktowego bądź umów się na spotkanie w jednym z oddziałów naszej kancelarii.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń