Puste Faktury – Pełne Konsekwencje

Puste faktury to nic innego, jak faktury, które nie oddają faktycznego, realnego stanu rzeczy, np. dokumentują nigdy niewykonaną usługę, bądź nigdy niedostarczone towary. Pustą fakturę wystawia się w celu uzyskania korzyści majątkowej. Wystawiając puste faktury, a także robiąc z nich użytek dochodzi do popełnienia przestępstwa.

Co grozi za posługiwanie się pustymi fakturami?

Rodzaje odpowiedzialności za wystawianie i posługiwanie się pustymi fakturami:

1) podatkowa

2) karno skarbowa

3) karna

Jeśli masz wątpliwości związane z fakturami w firmie lub prywatnie przeczytaj poniższy artykuł. Kary grożące za fałszowanie faktur i używanie tzw. lewych faktur w obrocie są wysokie i dotkliwe.

Konsekwencje Podatkowe

  • obowiązek zapłaty podatku z pustej faktury
  • możliwa sankcja w wysokości 100% odliczonego podatku

Posługiwanie się pustymi fakturami mimo, iż na pierwszy rzut oka mogłoby przynosić korzyści majątkowe w ujęciu podatkowym, to realnie przynosi straty majątkowe w postaci konsekwencji finansowych.

1) Zgodnie bowiem z art. 108 Ustawy o Podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy osoba wystawia fakturę wykazując daną kwotę podatku, to jest ona w pełni zobowiązana do jego zapłaty – i to bez wyjątku.

2) Nawiązując do art. 88 Ustawy o Podatku od towarów i usług, puste faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podstawy lub zwrotu różnicy podatku należnego. Jeśli więc dana osoba na postawie pustej faktury odliczy sobie podatek, będzie ona obciążona dodatkową sankcyjną stawką podatkową w wysokości 100% odliczonego podatku.

Konsekwencje karno-skarbowe

Każdy, kto dopuszcza się czynu zabronionego, jakim jest wystawianie bądź posługiwanie się tzw. pustymi fakturami naraża się przede wszystkim na odpowiedzialność karnoskarbową.

Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego: „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Co więcej, kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.”

Jeśli kwota podatku wynikająca z faktury jest małej wartości, za wystawienie bądź posługiwanie się nierzetelną fakturą grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie. Ustawodawca przewiduje też tak zwany wypadek mniejszej wagi, za który wymierza kary grzywny za wykroczenia skarbowe.

Jaka jest różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną?

  • Faktura wadliwa – to taka, która została wystawiona niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa (nie zawiera wymaganych, koniecznych dla tego rodzaju dokumentu elementów), jednakże nie w sposób nierzetelny.
  • Faktura nierzetelna – to taka, która nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy – do tej kategorii zaliczamy właśnie tzw. puste faktury.

Wniosek I – nie każda wadliwa faktura jest nierzetelna, ale każda nierzetelna faktura jest już wadliwa!
Wniosek II – każda pusta faktura jest nierzetelna, a więc wadliwa!
Wniosek III – puste faktury to faktury nierzetelne, a więc i wadliwe!

Kto wystawia wadliwą fakturę – odpowiada z art. 62 § 1 k.k.s.

Kto wystawia nierzetelną fakturę, bądź się nią posługuje – odpowiada z art. 62 § 2 k.k.s. lub 62 § 3 k.k.s.

Odpowiedzialność karna

1 marca 2017 roku do Kodeksu Karnego wprowadzono przepisy dotyczące tak zwanych przestępstw fakturowych – chodzi konkretnie o przepisy art. 270a k.k., 271a k.k. i 277a – 277d k.k.

Możemy więc mówić o przestępstwach polegających na:
1) podrabianiu lub przerabianiu faktur w celu użycia ich jako autentycznych – art. 270a k.k. i 277a- 277d k.k.
2) wystawianiu faktur na znaczne kwoty, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych wpływających na obowiązki podatkowe – 271a k.k. i 277a-277d k.k.

1) Podrabianie lub przerabianie faktur

Według art. 270a § 1 k.k.:

Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. 

Co ważne, dopuszcza się przestępstwa podrobienia bądź przerobienia faktury w celu użycia za autentyczną tylko ten, kto nie jest wyłącznie uprawniony do jej wystawienia! Co za tym idzie, osoba uprawniona do wystawienia faktury za jej celowe modyfikacje będzie odpowiadała, ale już na innej podstawie prawnej.

Art. 270a § 2 k.k. wskazuje także, że:

jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”. 

Pięciokrotność mienia wielkiej wartości stanowi kwotę aż 5 milionów złotych!

Ustawodawca przewidział także tak zwany wypadek mniejszej wagi w art. 270a § 3 k.k., tzn.:

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. – o wypadku mniejszej wagi przeczytasz szerzej tutaj w naszym artykule.

2) Wystawianie faktur poświadczających nieprawdziwe informacje

Gdy osoba uprawniona do wystawienia konkretnej faktury bądź faktur z należnościami o znacznej wartości dopuszcza się w nich celowych zmian mogących mieć wpływ na kwestie podatkowe, możemy wtedy mówić o przestępstwie z art. 271 a Kodeksu Karnego.

Zgodnie z art. 271a § 1 k.k.:

Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. 

Powyższy przepis wskazuje na faktury wystawione łącznie na mienie znacznej wartości, tj. zgodnie z art. 115 k.k. przekraczające 200.000 złotych!

Co więcej, ustawodawca przewiduje w § 2 zaostrzenie kary (kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata) o ile sprawca dopuści się czynu opisanego w art. 271a § 1 k.k. wobec faktury lub faktur o łącznej kwocie należności przekraczającej wartość pięciokrotności kwoty mienia wielkiej wartości lub z tego przestępstwa stworzył sobie tzw. stałe źródło dochodu. Ustawodawca przewiduje też w drugą stronę tzw. przypadek mniejszej wagi w § 3, gdzie kara pozbawienia wolności została zmniejszona i wynosi do 3 lat.

WAŻNE! 

Wystawianie nierzetelnych faktur poświadczających nieprawdziwe informacje skutkuje również odpowiedzialnością karnoskarbową. Nasze prawo przewiduje bowiem tzw. idealny zbieg przestępstw określony w art. 8 Kodeksu Karnego Skarbowego, a to oznacza, iż dopuszczając się tego rodzaju czynności popełnia się jednocześnie dwa czyny zabronione – karny i karnoskarbowy, a tym samym odpowiada się jak za dwa przestępstwa! 

W świetle powyższego, za wyżej wskazane działania dot. wystawiania faktur nierzetelnych i poświadczających nieprawdę, osoba będzie również ponosiła odpowiedzialność karnoskarbową z art. 62 § 2 Kodeksu Karnego Skarbowego.

3) Przestępstwa fakturowe przekraczające kwotę mienia wielkiej wartości

Ustawodawca dopuszcza przypadek tej samej sankcji zarówno dla fałszowania i podrabiania faktur oraz dla wystawiania faktur poświadczających nieprawdę w przypadku faktury lub faktur, które zawierają kwotę należności o wartości łącznej przekraczającej dziesięciokrotność mienia wielkiej wartości, a więc przekraczającej 10 mln złotych. Dla tego rodzaju przestępstw, zgodnie z art. 277a k.k. przewidywana kara to pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo 25 lat pozbawienia wolności, a w przypadku mniejszej wagi – kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Na zakończenie

  • W przypadku wystawiania pustych faktur, a także posługiwania się nimi narażasz się przede wszystkim na dotkliwą odpowiedzialność karną i karnoskarbową, czego musisz być świadomy.
  • Zgodnie z art. 277b k.k., w razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub 2, art. 271a § 1 lub 2 albo art. 277a § 1, sąd może orzec dodatkowo grzywnę obok kary pozbawienia wolności i to w wysokości do 3000 stawek dziennych, a więc do kwoty 6 milionów złotych!
  • W określonych w art. 277 c – 277d k.k. przypadkach, sąd na wniosek prokuratora może zastosować także tak zwane nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzania.
  • Prowadzenie tego rodzaju spraw wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia w obronie, także wybierając odpowiedniego prawnika poświęć swój czas, aby znaleźć takiego, który specjalizuje się w tego typu sprawach

Praktyka Spraw Karno-Skarbowych i Podatkowych

Jeśli poszukujesz porady prawnej doświadczonych Adwokatów, Radców i Prawników skontaktuj się z nami np. za pomocą Formularza Kontaktowego.

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń