Korekta deklaracji podatkowej

Czasem, aby ustrzec się od grożącej nam kary, wystarczy dokonanie korekty deklaracji. Dotyczy to tylko oszustw podatkowych związanych ze złożeniem deklaracji podatkowych zawierającej nieprawdę, lub w której zatajono prawdę.

Aby nasza korekta była skuteczna musimy poprawić uprzednio popełniony błąd oraz dołączyć osobne, pisemne uzasadnienie przyczyny naszej korekty (w piśmie tym wskazujemy czemu popełniliśmy błąd np. przez przeoczenie, zgubienie faktury). Tu także musisz mieć pieniądze na podorędziu. Musisz bowiem niezwłocznie zapłacić całą uszczuploną należność. Nie skorzystamy jednak z dobrodziejstwa korekty deklaracji podatkowej, gdy trwa już kontrola podatkowa, albo gdy przedawniła się już zaległość podatkowa.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Na wstępie wskazać należy główne zalety dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:

sąd w wyroku uwzględniającym wniosek orzeka przepadek tylko tych przedmiotów, na których przepadek zgodę wyraził sprawca,
tytułem kary grzywny orzeczona zostanie kwota odpowiadająca najniższej karze grzywny przewidzianej za popełnione przewinienie skarbowe,
orzeczona kara grzywny nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej co oznacza, iż przy ponownym naruszeniu prawa karnego skarbowego sprawca nie będzie surowiej potraktowany,
sprawca dobrowolnie poddający się odpowiedzialności pozostaje osobą niekaraną (wyrok nie zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego).

Wymogi dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Co do zasady skorzystanie z omawianej instytucji jest możliwe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe zagrożone wyłącznie karą grzywny.
Przede wszystkim, biorąc pod uwagę specyfikę postępowania skarbowego, najpierw musisz wyrównać uszczerbek finansowy, który powstał na skutek popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Głównym bowiem celem postępowania skarbowego jest ochrona interesów finansowych państwa. Będziesz też musiał uiścić, tytułem kary grzywny, kwotę odpowiadającą co najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, za przestępstwo skarbowe, a za wykroczenie skarbowe 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto zapłacić należy równowartość kosztów postępowania.

Procedura dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:

Należy w miarę szybko podjąć decyzję jak chcemy, aby nasza sprawa się potoczyła. Czy czujemy się niewinni czy wiemy, że popełniliśmy błąd i chcemy w miarę sprawnie zakończyć sprawę i uzyskać wyrok. Jeżeli odpowiadamy twierdzącą na drugie z postawionych powyżej pytań to jeszcze przed złożeniem aktu oskarżenia przez organ prowadzący postępowanie, musimy skierować do niego wniosek, w którym wykażemy, że spełnione zostały warunki opisane w zakładce „Wymogi dobrowolne poddanie się odpowiedzialności”. W tym momencie decyzja należeć już będzie wyłącznie do finansowego organu postępowania przygotowawczego. Jednakże, jeżeli organ ten nie zdecyduje się na uwzględnienia naszego wniosku, sprawa jeszcze nie jest przegrana. Przysługuje nam bowiem zażalenie do organu nadrzędnego.
W wypadku, gdy organ postępowania przygotowawczego zdecyduje się zamiast aktu oskarżenia wnieść do sądu wniosek o udzielenie takiego zezwolenia, sąd może albo zakończyć sprawę wydając wyrok zgodny z wnioskiem albo przekazać sprawę organowi finansowemu w celu kontynuowani postępowania. W Wypadku uwzględnienia wniosku zawsze zostanie nam doręczony wyrok.

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń