Kontrola Skarbowa 2019

Kontrola Skarbowa w Polsce (a dokładnie w myśl ustawy –  kontrola celno-skarbowa) prowadzona jest przez organy Krajowej Administracji Skarbowej bezpośrednio podległej Ministrowi Finansów. Kontrola skarbowa została uregulowana w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie: ustawa o KAS).

Nowa Administracja Podatkowa

1 marca 2017 r. powstała KAS czyli Krajowa Administracja Skarbowa i wraz z wejściem  w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zmieniły się zasady przeprowadzania kontroli skarbowych.

Na czym polega Kontrola Skarbowa?

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa co do zasady wyglądają podobnie i polegają na analizie dokumentów finansowych związanych z ustalaniem i zapłatą zobowiązań podatkowych. 

Nadto kontrola skarbowa może dodatkowo wiązać się z użyciem środków przymusu w celu uzyskania i zabezpieczenia dokumentów i egzekwowania zobowiązań podatkowych.

Zakres Kontroli Skarbowej

Do zakresu kontroli celno-skarbowej należy:

1.  przestrzeganie przepisów:

1) prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej;
2) prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
3) regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;
3a) w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych;
4) prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej.

2.  Kontroli celno-skarbowej podlega również:

1) rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego;
1a) produkcja i obrót automatami do gier hazardowych;
2) przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890);
3) stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową;
4) działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową;
5) prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
6) ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106 i 138);
7) transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8) przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 4;
9) prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;
10) przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);
11) wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom;
12) spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), w zakresie paliw ciekłych;
13) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których kontrola przestrzegania należy do zadań KAS.

Kto podlega Kontroli Skarbowej?

Kontroli celno-skarbowej podlegają podmioty obowiązane do przestrzegania przepisów prawa w zakresie, o którym mowa powyżej. W skrócie można zatem powiedzieć, że wszyscy podlegamy kontroli skarbowej.

Eksperci podatkowi w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Kontrola skarbowa – kiedy, na jakich zasadach? Jakie masz uprawnienia w trakcie kontroli? Doradzamy firmom i osobom fizycznym na każdym etapie postępowania kontrolnego. Prowadzimy sprawy karno-skarbowe, które są często następstwem przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej.

Etapy Kontroli Skarbowej

Każda kontrola skarbowa dzieli się na następujące etapy:

 • doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
 • czynności kontrolne, czynności dowodowe
 • doręczenie protokołu kontroli i z badania ksiąg
 • zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli
 • odpowiedź organu na zastrzeżenia kontrolowanego

1. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli skarbowej

W praktyce kontrolę rozpoczyna zawiadomienie podatnika o przedmiocie kontroli i jej zakresie (np. czasowym).

Zasadniczo zawiadomienie o planowanej kontroli powinno być sporządzone na piśmie i doręczone podatnikowi na 7 dni przed terminem kontroli. Pozwala to na przygotowanie dokumentacji do kontroli. Czasami nawet może być to okres, w którym podatnik złoży zwalniającą go z odpowiedzialności korektę, jeśli sam wykryje w tym czasie nieprawidłowość. W praktyce jednak często kontrolerzy próbują „umówić się” telefonicznie. Zdarza się również, że gdy przyjdą, dają podatnikowi do podpisu dokument zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i zgodzie na jej niezwłoczne rozpoczęcie, a chwilę później ją rozpoczynają. Nie musisz się na to bezkrytycznie zgadzać. Czasami warto poprosić o doręczenie na piśmie postanowienia z określonym zakresem kontroli. Bywa, że pozwala to na uzyskanie dodatkowych kilku dni na przygotowanie się do kontroli.

Bez wątpienia zaś obok postanowienia o przeprowadzeniu kontroli, domagać się możemy imiennego upoważnienia kontrolerów do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Upoważnienie winno określać datę jej rozpoczęcia oraz przewidywany termin jej zakończenia. Niestety, długość postępowania kontrolnego nie jest precyzyjnie oznaczona przez przepisy. Jedynie kontrola u przedsiębiorcy podlega limitom z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czas trwania wszystkich kontroli organów kontroli (np. naczelnika urzędu skarbowego) w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 1. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
 2. w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
 3. w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
 4. w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

2. Przebieg Kontroli Skarbowej

Co istotne, w toku kontroli warto na bieżąco wykazywać inicjatywę – czy to reagując na zapytania urzędników, czy też występując o przeprowadzenie określonych dowodów. Warto również reagować na wątpliwości organu kontroli: bywa, że w trakcie kontroli urzędnik zadaje pytania z tezą, sugerujące od razu wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń podatkowych. Szybkie ich wyłapanie i trafna sugestia co do czynności, których przeprowadzenie może tej niebezpiecznej tezie zaprzeczyć – to właśnie może być podstawa Twojego sukcesu w toku kontroli.

Co niezwykle ważne – nasza aktywność w toku postępowania kontrolnego powinna przybrać formę pisemną. W ten sposób utrwalamy istotny dla sprawy materiał dowodowy i przygotowujemy się do ewentualnego odwołania.
Zdarza się, że przedsiębiorcy są przestraszeni faktem kontroli lub nie znają swoich praw, mimo że powinni być o nich pouczeni. Często pokazują kontrolerom za dużo dokumentów lub opowiadają o sprawach nieobjętych zakresem upoważnienia i w ten sposób ujawniają okoliczności, które ich obciążają.

3. Zakończenie Kontroli Skarbowej

Co do zasady kontrola skarbowa kończy się decyzją lub wynikiem kontroli.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej dyrektor urzędu celno skarbowego wydaje decyzję podatkową, gdy ustalenia dotyczą:

 • podatków, których określenie lub ustalenie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, oraz podatku akcyzowego,
 • opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, których określenie lub ustalenie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych.

Wynik kontroli jest zaś wydawany, gdy ustalenia dotyczą:

 • nieprawidłowości stwierdzonych w związku z kontrolą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi,
 • nieprawidłowości innych niż wymienione wyżej, a w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności celnych.

Ponadto wynik kontroli wydaje się, jeżeli ustalenia dotyczą spraw, w jakich normalnie wydaje się decyzję podatkową wtedy, kiedy dane zaszłości były już przedmiotem rozstrzygnięcia (zawartego w decyzji) organu podatkowego lub organu celnego (art. 28 ww. ustawy).

Odwołanie od Decyzji

Artykuł 26 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli skarbowej stanowi, że od decyzji wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej służy odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej (jako organu podatkowego drugiej instancji) albo do właściwego dyrektora izby celnej.

Odwołanie od decyzji podatkowej powinno zawierać co najmniej:

 • zarzuty przeciw decyzji,
 • określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania,
 • wskazanie dowodów uzasadniających to żądanie.

Zarzuty przeciw decyzji muszą być oczywiście poparte konkretnymi dowodami, ponieważ trudno się spodziewać, że organ odwoławczy będzie sprawdzał zasadność krytycznych uwag niepopartych rzetelną i dobrze udokumentowaną argumentacją.

Ustawa o kontroli skarbowej milczy jednak na temat możliwości zaskarżenia wyniku kontroli. Nie oznacza to jednak, że takiego wyniku nie można kwestionować. W myśl uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanie wyniku kontroli wskazującego nieprawidłowości, na podstawie ustawy o kontroli skarbowej, jest czynnością z zakresu administracji publicznej, w związku z czym podlega kontroli sądu administracyjnego (uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 7 grudnia 1998 r., sygn. akt FPS 18/98). Wskazane orzeczenie nie straciło aktualności pomimo zmiany przepisów dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi.

Kontrola Skarbowa Kary

Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, w grę wchodzi odpowiedzialność za:

 1. wykroczenie lub
 2. przestępstwo skarbowe. 

Odpowiedzialność ta rozciąga się od mandatu w wysokości ok kilkuset złotych, przez karę grzywny w maksymalnej wysokości niemal 20 milionów zł i kary pozbawienia wolności do lat 10. Wszystko bowiem zależy od skali nieprawidłowości i ich wagi. Kary można uniknąć stosując różne instytucje prawa karnego skarbowego np. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub korekty w toku kontroli.

Kary wymierza sąd po przeprowadzeniu postępowania karno-skarbowego. W toku tego postępowania można i należy podejmować aktywną obronę.

Utrudnianie lub udaremnianie kontroli skarbowej bądź kontroli podatkowej jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych i stanowi czyn zabroniony z Art. 65 KKS.

Kontrola Podatkowa a Kontrola Skarbowa

Będąc podatnikiem (osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności) pamiętać należy, iż co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje już z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (a konkretnie z chwilą otrzymania zapłaty lub chociażby jej części).

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W wypadku pozostawania w związku małżeńskim wskazana odpowiedzialność rozciąga się na majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Aby ustalić czy podatnicy należycie wywiązują się z ciążących na nich obowiązków podatkowych, poddawani są oni bądź kontroli podatkowej bądź kontroli skarbowej. Główną różnicą między wskazanymi rodzajami kontroli jest forma ich zakończenia.

Przebieg kontroli podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej nie zawsze świadczy o podejrzeniach organów podatkowych co do istnienia nieprawidłowości. Generalnie organ podatkowy, wszczynana kontrolę z urzędu. Zasadą jest, iż zawiadamia się kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Podatnik ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności przeprowadzanych w ramach kontroli podatkowej. Rezultatem kontroli podatkowej jest wyłącznie protokół kontrolny. Kontrolowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Przebieg kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa wszczynana jest wyłącznie z urzędu. Tu również, co do zasady organ zawiadamia kontrolowanego o zamiarze jej wszczęcia. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. Rozstrzygnięciami kończącymi kontrolę skarbową są albo decyzje albo wyniki kontroli.

Organ wydaje decyzję, gdy:

 • ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie,
 • ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych,
 • w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Kontrola skarbowa zakończy się wydaniem wyniku kontroli, gdy:

 • ustalenia dotyczę nieprawidłowości stwierdzonych w związku z kontrolą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi,
 • ustalenia dotyczę nieprawidłowości innych niż wymienione wyżej, a w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności celnych,
 • kontrolowany złożył deklarację korygującą obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości.

Kontrola Skarbowa w Firmie

Przepisy mówią, że kontrola skarbowa w firmie powinna przebiegać w sposób sprawny. Nie powinna też zakłócać pracy firmy. Jeżeli przedsiębiorca poskarży się na piśmie, że jest inaczej, w protokole kontroli powinno znaleźć się uzasadnienie, dlaczego urzędnicy zakłócili funkcjonowanie firmy.

Jedną z gwarancji realizującą ten cel jest roczny limit trwania kontroli, o którym była mowa powyżej.

W toku kontroli podstawowym środkiem ochrony przedsiębiorcy jest tzw. sprzeciw. Trzeba go wnieść na piśmie w ciągu trzech dni roboczych np. od dnia rozpoczęcia kontroli do organu kontrolującego, np. jeśli kontrola rozpoczęła się bez uprzedzenia, urzędnicy nie doręczyli ci upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, albo w twojej firmie rozpoczęła się kolejna kontrola z przekroczeniem limitu rocznego czasu kontroli. Kontrolujący w ciągu trzech dni roboczych musi rozpatrzyć skargę i zdecydować w formie postanowienia: albo przerywa kontrolę, albo ją kontynuuje. Jeśli wybierają to drugie, przedsiębiorca może złożyć zażalenie do organu wyższej instancji w ciągu trzech dni od otrzymania postanowienia.

Kontrola Skarbowa Osób Fizycznych

Kontrola skarbowa osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega tym samym zasadom co w przypadku przedsiębiorców. Za wyjątkiem jednak wspomnianego rocznego limitu czasu kontroli, który nie funkcjonuje u osób prywatnych. W konsekwencji zatem kontrola może trwać znacznie dłużej, z zachowaniem jednak terminów załatwienia sprawy wynikających z ordynacji podatkowej, które jednak mogą być przedłużane.

Urząd Celno-Skarbowy (dawniej Urząd Kontroli Skarbowej)

Urzędy Celno-Skarbowe w Polsce – Jednostki organizacyjne KAS. Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej. Przedmiot działalności, cele oraz kompetencje Urzędu zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity dostępny w bazie ISAP na stronie Dz.U. 2016 poz. 1947).

Celem działalności Urzędu Celno-Skarbowego jest:

 • ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz
 • zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych
 • i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych
 • przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Urzędy Celno Skarbowe (dawniej Urzędy Kontroli Skarbowej) w Polsce, dane kontaktowe 2018:

Aktualizacja 2018

W związku z powstaniem KAS – Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 1 marca 2017 r. poniższe dane zostały zaktualizowane i wszystkie linki kierują na oficjalne strony Urzędów Celno Skarbowych w całej Polsce.

Dla Państwa wygody zamieszczamy kompletną listę Urzędów Celno-Skarbowych (wcześniej Urzędów Kontroli Skarbowej) w Polsce wraz z danymi kontaktowymi. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych i działań radzimy skonsultować Państwa sprawę.

Praktyka Spraw Karno Skarbowych

Jeżeli szukasz kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach karnych skarbowych dobrze trafiłeś. Mamy bogatą praktykę i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych skarbowych i podatkowych na terenie całej Polski.

ŻAKIEWICZ ADWOKACI to zespół dobrze wykształconych, bystrych i odpowiedzialnych adwokatów , radców prawnych i prawników. Przeczytaj rekomendacje naszych klientów.

Skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub Umów się na spotkanie online

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń