Mam sprawę karno-skarbową. Co zrobić?

5 Najważniejszych Porad Prawnych, czyli pierwsza pomoc w sprawie karno-skarbowej. Podpowiadamy co powinieneś zrobić i jak się zachować:

 1. Nie wolno przyznać się do stawianych zarzutów. Nie przyznanie się do zarzutów nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, możesz jedynie zyskać. Przyznanie się jest możliwe na każdym etapie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe.
 2. Nie wolno składać wyjaśnień bez wcześniejszego przygotowania. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji.
 3. Bierna postawa wobec kontrolujących lub prowadzących postępowanie nie może Ci zaszkodzić. Ich praca nie jest Twoją sprawą.
 4. W świetle prawa jesteś niewinny do momentu skazania prawomocnym wyrokiem.Działaj i zachowuj się jak osoba niewinna. Masz do tego prawo.
 5. Skonsultuj swoją sprawę z adwokatem. Kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią na samym początku sprawy wydatnie zwiększa szanse na osiągnięcie najkorzystniejszego rezultatu.

Udowodnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego podlega takim samym regułom jak każdego innego przestępstwa. Większość uwag odnoszących się do postępowania w przypadku podejrzenia lub oskarżenia o przestępstwo powszechne, a zamieszczonych na stronach kancelarii, pozostaje aktualna w odniesieniu do przestępstw skarbowych. Przeczytaj jakie uprawnienia przysługują podejrzanemu i oskarżonemu o popełnienie zwykłego przestępstwa.

Jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa skarbowego

Od początku marca 2017 r. postępowania karne skarbowe prowadzi „nowa skarbówka”, czyli Krajowa Administracja Skarbowa – KAS. Zmiany w organizacji administracji skarbowej były znaczne i  dotknęły wszystkie osoby podejrzane lub oskarżane o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wcześniej kontrole skarbowe i postępowania przygotowawcze prowadziły Urzędy Kontroli Skarbowej.

Maciej Górczak, Adwokat, Wspólnik:

o prowadzeniu postępowania karno-skarbowego nasi klienci dowiadują się najczęściej w momencie poinformowania o trwającej lub rozpoczętej kontroli skarbowej lub kontroli podatkowej. Ważne żeby od samego początku brać udział w czynnościach i zabezpieczać swoje interesy.

W zależności od etapu na jakim znajduje się twoja sprawa możliwe są różne sposoby obrony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Kodeks Karny Skarbowy zawiera szereg odrębnych instytucji służących wyłączeniu, ograniczeniu lub złagodzeniu odpowiedzialności karnej skarbowej. Warto o nich wiedzieć.

Opcja 1: Uniewinnienie, umorzenie w sprawie karno-skarbowej

Jeżeli nie popełniłeś czynu zabronionego, tj. przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zawsze powinieneś starać się o uniewinnienie i uwolnienie od odpowiedzialności. Opisanie metod jakimi można się posługiwać w toku postępowania nie jest możliwe, albowiem każda sprawa jest inna i różne okoliczności będą decydowały o korzystnym zakończeniu. Bez wątpienia należy zwracać uwagę czy:

 • karalność zarzucanych czynów nie uległa przedawnieniu
 • postępowanie oparte jest na mocnych podstawach dowodowych (mocne dowody to takie, których wiarygodności i rzetelności nie da się podważyć przed sądem)
 • kontrolujący przestrzegają prawa wykonując swoje czynności, a tym samym czy zbierają dowody zgodnie z prawem. Może to mieć znaczenie na dalszym etapie postępowania.
 • kontrola i zarzuty nie dotyczą spraw, które zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nie są już penalizowane/karalne.

Zawsze podejmując obronę w sprawach karnych i karnych skarbowych należy sprawdzić szereg okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą skutkować uniewinnieniem bądź umorzeniem postępowania.

Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że może dojść do skazania zawsze należy rozważyć zasadność skorzystania z:

 • czynnego żalu 
 • korekt deklaracji
 • dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Opcja 2: Art. 16 kks – czynny żal

Czynny żal jest to instytucja opisana w  art. 16 kks mająca na celu umożliwienie sprawcy czynu zabronionego ujawnienia popełnionego przez siebie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Zawiadomienie wnosi się do organów ścigania na piśmie lub ustnie do protokołu, a następnie ujawnia tym organom istotne okoliczności popełnienia tego czynu (dotychczas im nieznane), w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Koniecznym warunkiem skorzystania z tej instytucji jest wyrównanie powstałego uszczerbku finansowego, tj. uiszczenie w całości wymagalnej należności publicznoprawnej.

Czynności tych należy dokonać do momentu kiedy organ ścigania poweźmie wyraźnie udokumentowane wiadomości o popełnieniu danego czynu oraz do chwili rozpoczęcia przez ten organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli (zarówno skarbowej, celnej jak i dewizowej) zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Po spełnieniu powyższych przesłanek uzyskuje się całkowitą bezkarność.

Instytucja czynnego żalu nie może być zastosowana w odniesieniu do przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych określonych w § 6 Art. 16 kks. Odnosi się on do sytuacji, w której sprawca:

 • sam kierował wykonaniem ujawnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego tzw. sprawca kierowniczy,
 • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, znane jako sprawstwo polecające,
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, albo taka grupą lub związkiem kierował, chyba że wspólnie dokonają zawiadomienia ze wszystkimi innymi członkami grupy,
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania na tą osobę postępowania o ten czyn zabroniony.

Opcja 3: Art. 16A kks – korekta deklaracji

Regulacja zawarta w art. 16A kks pozwala na uniknięcie kary i odpowiedzialności za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Korekty deklaracji w trybie Art. 16A kks to odmiana czynnego żalu na gruncie prawa karnego skarbowego.

Polega ona na tym, że przy spełnieniu wyszczególnionych przesłanek następuje uchylenie karalności z mocy prawa.
Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, który złożył niezgodną ze stanem rzeczywistym deklarację podatkową poprzez złożenie korygującej deklaracji nie podlega karze. Deklaracja skorygowana jest tego samego rodzaju co deklaracja korygowana, lecz o innej treści.

Prawnie skuteczna korekta deklaracji zawiera pisemne uzasadnienie jej przyczyn. Brak wyjaśnienia powodów zamieszczenia błędnych danych skutkuje bezskutecznością korekty. Aby uchylenie karalności mogło wywrzeć prawne skutki konieczne jest także uiszczenie uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej niezwłocznie lub w terminie określonym przez uprawniony organ.

Opcja 4: Art. 17 kks – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Dobrowolne poddanie się opowiedzialności na gruncie prawa karnego skarbowego to instytucja w pewnej mierze odpowiadająca dobrowolnemu poddaniu się oskarżonego odpowiedzialności karnej wyszczególnionemu w art. 387 kpk.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności zostało opisane w art. 17 kks.

Najistotniejszy z punktu widzenia sprawcy jest brak wpisu wyroku sądu w przedmiocie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do Krajowego Rejestru Karnego. Sprawca po skorzystaniu z tej instytucji pozostaje osobą niekaraną.

Warunki zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Sąd może zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, gdy wina i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości a także gdy – :

 • uiszczona w całości należność publicznoprawną
 • sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny
 • sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy
 • uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania

Aby dobrowolne poddanie się odpowiedzialności mogło być skuteczne, sprawca może być odpowiedzialny za występek lub przestępstwo skarbowe zagrożone co najwyżej samoistną karą grzywny np. oszustwo podatkowe (jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości), nieprawidłowe oznakowanie wyrobów akcyzowych, niezłożenie w terminie wymaganej informacji podatkowej.

Sprawca, chcący skorzystać z tej instytucji składa wniosek (w formie pisemnej lub ustnej do protokołu) do finansowego organu postępowania przygotowawczego do momentu wniesienia aktu oskarżenia do sądu, w toku postępowania przygotowawczego. Do wniosku należy dołączyć dowody:

 • uiszczenia uszczuplonej należności publicznoprawnej,
 • kwoty grzywny o równowartości:
  • co najmniej jednej trzeciej wynagrodzenia minimalnego (przy przestępstwie skarbowym) lub równowartości
  • co najmniej jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia (wykroczenia skarbowe)
 • dowód wpłaty zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania.

Finansowy organ postępowania przygotowawczego może skierować wniosek do sądu zamiast aktu oskarżenia, natomiast udzielenie bądź odmowa udzielenia zezwolenia należy do sądu.

O zastosowaniu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności zawsze decyduje sąd.

Jestem oskarżony o popełnienie przestępstwa skarbowego

Jeżeli sprawa jest już na etapie sądowym i jest lub zostanie rozpoznana na rozprawie należy ustalić linię obrony i konsekwentnie ją realizować. Zawsze zalecamy korzystanie z adwokata w sprawach karnych skarbowych. Samodzielna obrona jest trudna i może okazać się nieskuteczna.

Przed wniesieniem do sądu aktu oskrażenia można również złożyć wniosek o wydanie wyroku w trybie tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy. Jeżeli oskarżyciel wniósł już akt oskarżenia w pewnych przypadkach będzie możliwe wnioskowanie o zwrot sprawy oskarżycielowi, w przypadku zwrotu można ponownie zawnioskować o wydanie wyroku w trybie art. 156 kks.

Opcja: Art. 156 kks – skazanie bez rozprawy

Instytucja art. 156 kks jest analogiczna do zawartej w przepisach procedury karnej dotyczącej zwykłych przestępstw art. 335 kpk.

Prokurator (w tym przypadku również finansowy organ postępowania przygotowawczego) za zgodą sprawcy składa wniosek o wydanie wyroku skazującego wraz z aktem oskarżenia. Wnosi również o orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za zarzucane mu przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Podobnie jak to ma miejsce w art. 335 kpk postawa sprawcy czynu zabronionego musi wskazywać, iż w przypadku udzielenia przez sąd zgody, cele postępowania zostaną osiągnięte.

W przypadku przestępstwa skarbowego można wnioskować o wymierzenie oskarżonemu kary z zastosowaniem jej nadzwyczajnego złagodzenia. Możliwe jest też orzeczenie środka karnego określonego w § 2 pkt 2-6 art. 22 kks bądź odstąpienie od wymierzenia kary lub warunkowe zawieszenie wykonania kary.

W przypadku wykroczenia skarbowego wniosek może dotyczyć:

 • wymierzenia kary grzywny w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia lub orzeczenia środka karnego w postaci przepadku przedmiotów lub
 • ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów z równoczesnym odstąpieniem od wymierzenia kary grzywny lub odstąpienia od wymierzenia kary grzywny i środka karnego.

Wniosek o skazanie bez rozprawy nie może być uwzględniony w stosunku do sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w warunkach określonych w § 1 art. 37 kks lub w § 2 art. 38 kks, z zastrzeżeniem § 2 i 3 art. 37 kks albo § 3 art. 38 kks.

Przedstawione powyżej instytucje mogą ale nie muszą okazać się przydatne i korzystne dla Ciebie. Adwokat pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Maciej Żakiewicz, Adwokat, Wspólnik:

w każdym przypadku podejrzenia lub oskarżenia o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe radzimy skonsultować się z adwokatem ekspertem prawa karnego-skarbowego i podatkowego. Mamy dużą praktykę i doświadczenie, dlatego polecam naszą ofertę w sprawach karno-skarbowych.

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń

grześk 15 stycznia, 2019

dzięki! miałem sprawę karną za faktury i bardzo mi pomogły te wskazówki