Czynny żal to instytucja prawa karnego skarbowego. Od ponad 10 lat doradzamy podatnikom kiedy z niego korzystać, jak napisać czynny żal, jak wnieść czynny żal do urzędu skarbowego. Czynny żal PCC, czynny żal PIT, czynny żal VAT.

 

Co to jest czynny żal?

Czynny żal skarbowy- art. 16 kks

Ustawa karno skarbowa traktuje czynny żal skarbowy jako wyjątkową instytucję, umożliwiającą uniknięcie kary przez sprawcę. Obejmuje on sytuacje, w których pomimo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (czynny żal nie jest ograniczony przedmiotowo tj. znajduje on zastosowanie w stosunku do wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych) nie dochodzi do wymierzenia sprawcy kary.

Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać łącznie spełnione, aby móc skorzystać z dobrodziejstw czynnego żalu. Pierwszym warunkiem jest warunek denuncjacji. Artykuł 16 kks wymaga bowiem od sprawcy ujawnienie czynu własnego i istotnych okoliczności jego popełniania. Takie zawiadomienie może być złożone zarówno pisemnie jak i ustnie do protokołu. Można je złożyć w każdym organie powołanym do ścigania, nawet niewłaściwym w danym przypadku. Aby czynny żal był skutecznie wniesiony, nie jest wymagane jego osobiste złożenie przez sprawcę. Czynny żal skarbowy może być złożony również przez pełnomocnika, jednakże nie może mieć charakteru tzw „anonimu” na samego siebie. Kolejnym warunkiem niezbędnym do uniknięcia kary przy zastosowaniu art. 16 kks jest warunek fiskalny. Sprawca zawsze musi, w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego, uiścić w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym (ewentualnie może on zostać zobowiązany do złożenia przedmiotów podlegających obligatoryjnemu przepadkowi, względnie uiszczenia ich równowartości pieniężnej).

Na podstawie regulacji zawartej w art. 16 kks wyróżnić można również przesłanki, których zaistnienie uniemożliwi skorzystanie z dobrodziejstw czynnego żalu. Są nimi:
pełnienie funkcji organizator lub kierownika grupy lub związku przestępczego,
kierowanie lub wykorzystywanie uzależnienia innej osoby od siebie, w celu popełniania przestępstwa skarbowego
nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony (taką osobę nazywa się prowokatorem).
Jak widać ustawodawca, co do zasady, wyłączył możliwość skorzystania z instytucji przewidzianej w art. 16 kks wobec osób, które pełniły rolę inicjatorów czynu zabronionego. Czynny żal będzie również bezskuteczny, gdy organ wcześniej wiedział już o popełnionym czynie (przed złożeniem czynnego żalu).
Zespół Adwokatów działających w Kancelarii sporządził przykładowy wzór czynnego żalu, który można pobrać bez żadnych opłat.

Jak napisać czynny żal?

 

Czynny żal VAT

Bywają takie sytuacje, w których podatnik nie złoży deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K, VAT-7D w ustawowym terminie. W takim przypadku jedynym właściwym sposobem uniknięcia kary jest czynny żal. Aby czynny żal okazał się skuteczną metodą ustrzeżenia się przed karą, koniecznym jest złożenie spóźnionego druku wraz z pismem zawierającym czynny żal podatnika (powinien on to zrobić jednocześnie) oraz uiszczenie zaległego podatku.
Bardzo ważnym jest, aby nie składać czynnego żalu skarbowego drogą mailową. W postępowaniu karnym skarbowym nie ma bowiem artykułów zezwalających na wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną. Czynny żal złożony za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się będzie więc bezskuteczny.
Ustawodawca nie wprowadził żadnego terminu na złożenie zawiadomienia o popełnionym przez sprawcę czynie zabronionym wraz z czynnym żalem, jednakże pamiętać należy, że czynny żal podatkowy jest skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie zgłoszony przed tym, jak organ skarbowy udokumentuje jego popełnienie. Innymi słowy czynny żal musi wpłynąć do urzędu skarbowego przed tym jak urząd skarbowy wezwie podatnika do uregulowania popełnionego czynu. Może zdarzyć się taka sytuacja, w której urząd skarbowy odmówi uwzględnienia czynnego żalu twierdząc, że dysponuje on informacją o popełnianiu przestępstwa już od pierwszego dnia po upływie terminu, w którym podatnik miał złożyć deklaracje, gdyż termin złożenia deklaracji wynika bezpośrednio z przepisów ustaw podatkowych. Powyższa konstatacja zdaje się być błędna, ponieważ brak odnotowania w systemie urzędu skarbowego faktu wpłynięcia deklaracji nie powinien być traktowany jako udokumentowana i odpowiednia wiedza o tym, że podatnik spóźnił się z jej złożeniem.

Czynny żal PIT

Czynny żal w przypadku zalegania z deklaracją rozliczeniową dotyczącą podatku od dochodów osobistych (czynny żal- PIT) umożliwi podatnikowi uniknięcie kary przewidzianej w kks za popełnione przewinienie. Czynny żal podatnika nie uchroni go jednak od obowiązku zapłaty odsetek, jeżeli zalega on z płatnością podatku. Od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia jego zapłaty, naliczane są bowiem odsetki za zwłokę, które sprawca obowiązany będzie uiścić, aby móc skorzystać z dobrodziejstw czynnego żalu.

Czynny żal PCC

 

Czynny żal przykład

Przykład czynnego żalu w sytuacji nie wywiązania się w terminie (do 30 kwietnia 2015 roku) z obowiązku złożenia rocznego PIT-u.

Zgodnie z art. 54 § 1 kks podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeśli czynny żal podatnika dotyczył będzie niezłożonej deklaracji PIT, VAT czy PCC to należy dołączyć ją do zawiadomienia. Czynny żal za niezłożenie deklaracji nie będzie jednak skuteczny, gdy podatnik złoży go dopiero w momencie:

kiedy organ ścigania ma już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

gdy organ ścigania rozpoczął już czynności służbowe (w szczególności chodzi tu o przeszukania), czynności sprawdzające lub kontrolne, które zmierzają do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynności te nie dostarczą podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynny żal Urząd Skarbowy

Czynny żal przejawiający się w korekcie deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 16a kks nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Korekta PIT-u polega na dostarczeniu druku urzędowego tego samego rodzaju, co druk korygowany, ale o innej treści. Taka korekta musi być złożona wraz z pisemnym uzasadnieniem jej powodów, wyjaśniających przyczyny zamieszczenia w pierwszym picie zapisów sprzecznych ze stanem faktycznym. Jeżeli korekta składana przez podatnika nie zawiera żadnego uzasadnienia lub też została przedłożona w Urzędzie Skarbowym w chwili, gdy toczy się już postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowej a dotyczy zakresu objętego tym postępowaniem lub kontrolą, wówczas nie wywoła ona pożądanego skutku. W przeciwieństwie do czynnego żalu przewidzianego w art. 16 kks korektę deklaracji podatkowej może złożyć także sprawca kierowniczy, polecający, organizator przestępczej struktury oraz prowokator.
Podobnie natomiast jak w przypadku „standardowego” czynnego żalu, przy korekcie deklaracji podatkowej warunkiem uniknięcia kary jest również uiszczenie należności publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie.

Czynny żal wzór pisma

Czynny żal druk

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń