Oferta – porady prawne, odwołania od decyzji emerytalnych

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się analizą wydawanych aktualnie decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW i wnoszeniem od nich odwołań do Sądu Okręgowego w Warszawie, stąd zachęcamy każdą osobę do podjęcia obrony swych prawa i zaskarżania nierzadko krzywdzących decyzji do organów II instancji. W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu m.in.:

 • kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej
 • porady prawne
 • pomoc w sporządzeniu odwołania do sądu lub stosownego wniosku do MSWiA
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami rentowymi

Umów się na poradę prawną z jednym z naszych adwokatów, radców prawnych lub aplikantów.

Zapraszamy do kontaktu pod ogólnopolskimi numerami telefonów:

+48 22 290 60 60 lub +48 22 290 60 50

lub mailowo na adres:

  dezubekizacja (@) zakiewicz-adwokaci.pl


Co to jest ustawa „dezubekizacyjna”?

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy:

 • Policji
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służy Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Straży Granicznej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

powszechnie znana jako ustawa „dezubekizacyjna”, której celem jest zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r..

Ważny jest więc okres, w którym dana osoba pełniła służbę. Jeżeli było to przed dniem 1 sierpnia 1990 r. to została ona objęta działaniem ustawy.

Eksperci prawa cywilnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Jakie są skutki ustawy „dezubekizacyjnej”?

Na mocy wprowadzonych zmian każdy, kto przed 1990 r. choć przez jeden dzień, służył w tzw. organach bezpieczeństwa państwa, od 1 października 2017 r. będzie pozbawiony przyznanych mu uprawnień związanych z zabezpieczeniem emerytalnym, niezależnie od tego, co dany funkcjonariusz robił i jakie są jego zasługi dla RP po 1990 r..

Obniżenie rent i emerytur

W praktyce oznacza to znaczne obniżenie emerytur i rent inwalidzkich wypłacanych funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach. Za „służbę na rzecz totalitarnego państwa” uznana zostaje przez ustawodawcę służba w cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach m.in. w Wojskowej Służbie Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW, Zarządzie Ochrony Funkcjonariuszy, Służbie Bezpieczeństwa – Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego, Biurze Ochrony Rządu, czy na etacie Ministra Spraw Wewnętrznych, komendanta wojewódzkiego lub funkcjonariuszy w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy Milicji Obywatelskiej (wykaz instytucji szczegółowo wskazany został w art. 13b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym).

O ile zostaną obniżone świadczenia emerytalne i rentowe?

W przypadku zatem pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa w instytucjach objętych ustawą, osobom takim i tym, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.  zgodnie z ustawą o dezubekizacji podstawa wymiaru emerytury zostanie wymierzona w wysokości podstawy wymiaru składek 0% lub 2,6% – za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, na skutek czego dojdzie do ponownego ustalenia wysokości emerytury.

Kto i na jakich zasadach ustali nową wysokość emerytury czy renty?

Nowa wysokość wypłacanych świadczeń ustalana będzie w oparciu o sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informację o przebiegu służby danego funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa. Informacja ta przygotowywana będzie na podstawie akt osobowych konkretnego funkcjonariusza. Wniosek o sporządzenie takiej informacji składać ma każdorazowo organ emerytalny, zaś informacja przekazana zostanie temu organowi w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Procedura obniżania świadczeń w skrócie:

1. organ emerytalny składa wniosek o sporządzenie informacji

2. IPN sporządza informacje na podstawie akt osobowych w terminie 4 miesięcy od otrzymania wniosku

3. organ emerytalny wydaje decyzję z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

Decyzja ustalająca nową wysokość emerytury

Ostatecznie decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury będą wydawane przez Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w takim terminie, aby osobom pełniącym służbę na rzecz państwa totalitarnego już od 1 października 2017 r. przysługiwało świadczenie emerytalne w obniżonej wysokości.

Jak można się bronić?

A. Odwołanie od decyzji do sądu

Co istotne, od decyzji tych przysługuje osobom, które je otrzymają, za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych bezpłatne odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji.  Przedmiotowe odwołanie może zostać sporządzone na piśmie lub ustnie do protokołu w trybie określonym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Termin do wniesienia odwołania

1 miesiąc od daty otrzymania decyzji

B. Wniosek do MSWiA o wyłączenie

W ustawie „dezubekizacyjnej”, w art. 8a przewidziano również możliwość wystąpienia osób znajdujących się w kręgu uznanych za pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wyłączenie zastosowania przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych, w nowej zmniejszonej wysokości. Minister w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyłączyć zastosowanie ww. przepisów ze względu na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażaniem zdrowia i życia. Obecnie brak jest niestety określonego sposobu postępowania w sprawie tego artykułu ustawy, wiadomo jedynie, iż  osoby spełniające warunki tego przepisu (w rzeczywistości nieokreślone) nie muszą czekać na wydanie decyzji przez Dyrektora ZER i mogą wystąpić bezpośrednio do MSWiA z wyżej opisanym wnioskiem. Przepis ten bez wątpienia stanowi dodatkową, obok drogi sądowej możliwość rozwiązania problemu dotyczącego ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Podsumowanie i nasza rada

Jako że wprowadzona ustawa jest wyjątkowo niejasna i nasuwa szereg wątpliwości, albowiem w jej przepisach nie uwzględniono zasług i okresu pełnienia służby w okresie wolnej Polski oraz bez znaczenia dla ustawodawcy pozostaje sam fakt przejścia pozytywnej weryfikacji po 1989 roku, to z całą pewnością należy podejmować obronę w każdym przypadku otrzymania decyzji o ponownym – niekorzystnym rzecz jasna – ustaleniu wysokości emerytury. Przyjęte uregulowania w świetle obowiązujących przepisów mogą bowiem stanowić naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasady zaufania obywateli do Państwa, jak i ochrony prawa już nabytych przez obywateli.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń