Celem postępowania podatkowego jest wymiar podatku. Procedura ta jest najczęściej wszczynana w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym (np. w trakcie kontroli podatkowej) lub w przypadku pozyskania przez organy podatkowe wiedzy na temat nieprawidłowości w rozliczeniu danego podatnika (np. w ramach innych kontroli czy postępowań).

Dowiedz się na czym polega postępowanie podatkowe i jakie przysługują Ci prawa.


Wszczęcie Postępowania Podatkowego

Wszczęcie postępowania podatkowego może nastąpić zarówno z urzędu jak i z inicjatywy podatnika.

Jeśli postępowanie podatkowe jest wszczynane z urzędu, właściwy organ wydaje stosowne postanowienie, którego doręczenie rozpoczyna procedurę.

Także podatnik może wszcząć postępowanie podatkowe. Następuje to w momencie otrzymania stosownego żądania podatnika przez organ podatkowy. W interesie podatnika może leżeć wszczęcie postępowania podatkowego, np. w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku.

Eksperci podatkowi w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI:

Prawa Podatnika w Trakcie Postępowania Podatkowego

Postępowanie podatkowe ma na celu wymiar podatku. Dlatego też podstawowym zadaniem organów podatkowych jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, co wymaga najczęściej przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Uwaga:

Podatnik ma prawo brać czynny udział w postepowaniu dowodowym. Może on w szczególności wnioskować o przeprowadzenie dowodów, np. z przesłuchania świadków, oględzin, z dokumentów, opinii biegłego oraz brać udział w ich przeprowadzaniu.

W ramach postępowania podatkowego organ podatkowy może także przeprowadzić badanie ksiąg.

Uwaga:

Podatnik ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postepowania i może wnosić o sporządzenie kopii lub odpisu tych akt.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy ma obowiązek wyznaczenia podatnikowi 7-dniowego terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Dokumentowanie Czynności Postępowania Podatkowego

Czynności dokonywane przez przedstawicieli organu podatkowego ewidencjonowane są w metryce sprawy. Czynności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia dokumentuje się w formie protokołów. Protokół sporządzany jest np. w przypadku przeprowadzenia w ramach postępowania podatkowego przesłuchania świadków lub oględzin. Z mniej istotnych czynności sporządza się adnotacje.

W toku postępowania wydaje się postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz – co do zasady – nie rozstrzygają o istocie sprawy.

O istocie sprawy rozstrzyga się natomiast w formie decyzji.

Zakończenie Postępowania Podatkowego

Postępowanie podatkowe zostaje zakończone wydaniem decyzji. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty i zawiera m. in:

 • oznaczenie organu podatkowego;
 • datę jej wydania;
 • oznaczenie strony;
 • powołanie podstawy prawnej;
 • rozstrzygnięcie;
 • uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • pouczenie o trybie odwoławczym – jeżeli od decyzji służy odwołanie;
 • podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Ponieważ postępowania podatkowe jest dwuinstancyjne, decyzja wydana w pierwszej instancji może być zaskarżona. W przypadku terminowego wniesienia odwołania do organu drugiej instancji postępowanie podatkowe toczy się nadal aż do wydania ostatecznej decyzji przez organ odwoławczy.

Jeśli podatnik nie odwoła się od decyzji, decyzja staje się ostateczna i kończy postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe może się również zakończyć decyzją o umorzeniu postępowania, np. w sytuacji, gdy z powodu przedawnienia staje się ono bezprzedmiotowe.

Odwołanie od Decyzji do Organu Drugiej Instancji

Odwołanie od decyzji do organu podatkowego wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwaga:

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Organami odwoławczymi są organy podatkowe wyższego stopnia. Dla decyzji wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego organem odwoławczym będzie dyrektor izby administracji skarbowej.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno:

 • zawierać zarzuty przeciw decyzji,
 • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
 • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Organ odwoławczy, do którego wniesiono odwołanie, rozstrzyga w sprawie – co do zasady – w formie decyzji. Decyzja organu odwoławczego jest decyzją ostateczną, co oznacza, że podlega wykonaniu, chyba że jej wykonanie zostało wstrzymane.

Skarga od Decyzji Ostatecznej

Od decyzji ostatecznej można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne.

Od wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny można wnieść kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń