Kontrola podatkowa to coś co może spotkać każdego podatnika, jej celem jest sprawdzenie czy wywiązujemy się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Fiskus ma prawo skontrolować, czy prawidłowo płacimy podatki. Ale my też mamy swoje prawa podczas kontroli, ważne byśmy je znali.


Kontrola Podatkowa – Jaki jest jej Cel?

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuję się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Badana jest więc zgodność stanu faktycznego z prawem. Jeżeli kontrola będzie:

 • pozytywna – zostaną stwierdzone niezgodności – kontrolowany będzie zobowiązany do działań zmierzających do ich usunięcia, bądź ich ewentualnych skutków, jak również mogą zastać nałożone na kontrolowanego sankcje,
 • negatywna – nie zostaną stwierdzone niezgodności – kontrolowany nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji.

Eksperci podatkowi w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI:

Kiedy i przez Kogo Wszczynana jest Kontrola?

Co do zasady kontrolującym jest organ podatkowy pierwszej instancji tj. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby administracji skarbowej – wszyscy stosownie do swojej właściwości.

Odstępstwem od powyższej zasady jest kontrola stosowania uznanej metody ustalenia ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi – taka kontrola wszczynana jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W rzeczywistości kontrolę przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez organ podatkowy.

Uwaga:

Kontrolę przeprowadzać może co najmniej dwóch kontrolujących.

Kontrolowanym może być podatnik, płatnik, inkasent oraz ich następca prawny.

Co robić kiedy otrzymasz Zawiadomienie o Zamiarze Wszczęcia Kontroli Podatkowej?

Organ podatkowy, co do zasady, ma obowiązek zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (z nielicznymi wyjątkami, o których mowa niżej).

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K) – wzór obowiązujący od 29 października 2016 r.

Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wysłanie zawiadomienia nie obliguje organu podatkowego do wszczęcia kontroli podatkowej.

Uwaga:

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Uwaga:

Na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia musisz wyrazić zgodę(wypełniasz część E w formularzu ZAW-K). Często organy podatkowe przy wręczaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej nalegają by kontrolowany zgodził się na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia – nie rób tego – wykorzystaj ten czas na przygotowanie się do kontroli.

Jakie Elementy powinno zawierać Zawiadomienie o Zamiarze Wszczęcia Kontroli Podatkowej?

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • wskazanie zakresu kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Kiedy nie otrzymasz Zawiadomienia o Zamiarze Wszczęcia Kontroli Podatkowej?

Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:

 • kontrola:
  • dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawczeo przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
  • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
  • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
  • zostaje wszczęta „na legitymację kontrolującego”, tj. w sytuacji, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
  • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
  • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej;
 • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
  • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika),
  • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Organ podatkowy ma obowiązek dostarczyć już po wszczęciu kontroli zawiadomienie w formie pisemnej o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Nasza rada:

Sprzeciwiaj się kontroli bez otrzymania zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia!

Sprzeciw wobec Podjęcia i Wykonywania Kontroli Podatkowej

Od dnia 7 marca 2009 r. znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dają możliwość złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli, rozpoczętej z naruszeniem przepisów o konieczności zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Sprzeciw wnosi się do organu podejmującego i wykonującego kontrolę w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Należy uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych, z chwilą doręczenia kontrolującym zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. Kontrolerzy mają jednak prawo do zabezpieczenia dowodów (w drodze postanowienia) mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu organ podejmujący i wykonujący kontrolę, rozpatruje go oraz wydaje postanowienie o:

 • odstąpieniu od czynności kontrolnych;
 • kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Nierozpatrzenie sprzeciwu w ciągu trzech dni od dnia jego dostarczenia organowi podejmującemu kontrolę oznacza odstąpienie od kontroli.

Jeżeli nadal kontrolowany nie zgadza się z postanowieniem organu podejmującego i wykonującego kontrolę, może wnieść na nie zażalenie do organu II instancji (np. dyrektora izby administracji skarbowej). Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

Kontrolowany może wnieść sprzeciw nie tylko w sytuacji naruszenia obowiązku zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Ten środek prawny przysługuje kontrolowanemu także w sytuacji:

 • wszczęcia kontroli z uchybieniem terminów z art. 79 ust 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – czyli wszczęcie kontroli wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli lub później niż po 30 dniach bez ponownego zawiadomienia.
 • wszczęcia kontroli bez upoważnienia,
 • gdy treść upoważnienia do przeprowadzenia kontroli okazała się niezgodna z wymogami ustawy,
 • nieokazania przez kontrolującego legitymacji służbowej,
 • niepoinformowanie kontrolowanego o przysługujących mu prawach i o obowiązkach,
 • podjęcia i prowadzenia więcej niż jednej kontroli u tego samego przedsiębiorcy w sytuacji, gdy nie zachodzą uzasadniające to przesłanki – art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania kontroli,
 • podejmowania i prowadzenia kontroli bez ograniczeń czasowych w innych przypadkach niż określone w art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, m. in limitów dopuszczalnego czasu trwania kontroli nie stosuje się do kontroli dotyczącej zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu lub przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Upoważnienie do Przeprowadzenia Kontroli Podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazania legitymacji służbowej przez pracowników organu podatkowego.

Uwaga:

Nie wpuszczaj niepożądanych osób do firmy!

Odbierz upoważnienie do kontroli i żądaj okazania legitymacji służbowej.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest urzędowym formularzem, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Dokument ten zawiera:

 • oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
 • wskazanie podstawy prawnej,
 • imię i nazwisko kontrolującego,
 • numer legitymacji służbowej kontrolującego,
 • oznaczenie kontrolowanego,
 • określenie zakresu kontroli,
 • datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.

Pamiętaj!

Sprawdź dokładnie, czy upoważnienie spełnia powyższe wymagania. Jeżeli w upoważnieniu nie będzie wpisanego np. numeru legitymacji służbowej, wówczas nie stanowi ono podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) – wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

Zażądaj również okazania legitymacji służbowej przez pracownika urzędu, który nie będzie mógł przystąpić do kontroli, jeżeli tego nie zrobi. Sprawdź, czy legitymacja nie utraciła ważności oraz jest zgodna z imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Kontrola na Legitymację, czyli Wyjątkowy Przypadek Wszczęcia Kontroli Podatkowej

Pracownik urzędu może przystąpić do kontroli po okazaniu legitymacji służbowej, wyłącznie gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Jeżeli kontrola została wszczęta na tzw. legitymację, to obowiązkiem kontrolującego jest dostarczenie kontrolowanemu w terminie 3 dni upoważnienie do jej przeprowadzenia, w którym będzie wskazany jej zakres, przedmiot i okres. Jeżeli kontrolujący naruszy wskazany obowiązek dokumenty z czynności kontrolnych nie będą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

Przedmiot Kontroli Podatkowej – Obszary Szczególnego Zainteresowania Organów Podatkowych

Co roku resort finansów wspólnie z organami kontroli skarbowej określa listę poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, które wykazują podwyższone ryzyko błędów i oszustw podatkowych. W ten sposób urzędnicy typują (na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w dotychczasowych kontrolach) zjawiska i obszary, na których inspektorzy skarbowi powinni skupić swoje działania.

Z dokumentu „Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej„opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że obecnie (2017 r.) kontrole skupione są głównie na usługach niematerialnych takich jak:

 • usługi finansowe,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo prawne.

Organy podatkowe prowadzą też zdecydowanie więcej kontroli w takich obszarach biznesu jak:

 • branża motoryzacyjna (sprawdzanie używanych aut i oszustwa VAT przy sprzedaży nowych),
 • e-handel, zwłaszcza dotyczący elektroniki,
 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 • handel hurtowy produktami spożywczymi i tytoniem,
 • obrót nieruchomości,
 • opieka zdrowotna, a dokładniej rozliczenia prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych
 • handel paliwami.

Jak Długo może Trwać Kontrola w Firmie?

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowymnie może przekraczać:

 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Powyższych ograniczeń rocznych czasu kontroli nie stosuje się do niektórych rodzajów kontroli, w tym m. in. do kontroli dotyczącej zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu lub jeżeli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Jakie Uprawnienia ma Kontrolujący podczas Kontroli Podatkowej?

W zakresie wynikającym z upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego,
 • wstępu do lokalu mieszkalnego, ale wyłącznie w celu zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez kontrolowanego deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe oraz tylko za zgodą kontrolowanego,
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin,
 • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,
 • zabezpieczania zebranych dowodów,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury,
 • przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób np. pracowników kontrolowanego,
 • zasięgania opinii biegłych.

Jakie Prawa i Obowiązki w Trakcie Kontroli Podatkowej posiada Kontrolowany?

A. Wskaż reprezentanta w czynnościach kontrolnych podczas swojej nieobecności.

Po wszczęciu kontroli osoba kontrolowana musi wskazać osobę, która będzie ją reprezentować w czasie jej nieobecności. Obowiązek ten ciąży na kontrolowanym, nawet wówczas, gdy sam kontrolowany zamierza brać czynny udział w kontroli. Nie wskazuje się osoby do reprezentowania w trakcie nieobecności kontrolowanego, jeżeli kontrolowany wyznaczył i zgłosił organowi kontrolującemu osobę do reprezentacji na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.

B. Nie masz czasu na czynności kontrolne? Złóż pisemne oświadczenie.

Kontrolowany ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Wówczas kontrolowanego będzie zastępować wskazana osoba. Jeżeli i ona nie będzie mogła, kontrola będzie prowadzona w obecności innej osoby np. pracownika lub przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontroli.

C. Nie pozwól kontrolującym wykraczać poza przedmiot kontroli.

Zakres kontroli, rodzaj podatku i jej okres wskazany jest w upoważnieniu, które kontrolowany otrzymał od pracownika urzędu.

Ważne:

Kontrolujący nie ma prawa kontrolować innego podatku lub okresu rozliczeniowego, dopóki nie dostarczy kontrolowanemu kolejnego upoważnienia.

Przykład:

W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli wskazany został:

zakres przeprowadzenia kontroli – rzetelność rozliczeń w podatku od towarów i usług,

rodzaj podatku – podatek od towarów i usług,

okres objęty kontrolą – październik 2016 r.

Kontrolujący może żądać od kontrolowanego wyłącznie dokumentów (np. faktur), które dotyczą podatku od towarów i usług za okres październik 2016 r. Kontrolowany nie musi okazywać dokumentów sprzedaży np. za listopad 2016 r., chyba, że kontrolujący doręczy kolejne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

D. Kontrola w jednym czasie przez dwa organy – czy to możliwe?

Kontrolowany ma prawo odmówić rozpoczęcia czynności kontrolnych, jeżeli w jego firmie prowadzona jest już kontrola przez inny organ. 

Jednakże od powyższej zasady są dość liczne wyjątki. Nie dotyczy ona sytuacji, gdy:

 • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
 • przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania;
 • prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

E. Obowiązek posiadania Książki Kontroli.

Kontrole w firmie zapisywane są w książce kontroli, którą kontrolowany ma obowiązek prowadzić i przechowywać, a także udostępniać ją na żądanie organu kontroli. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują m .in.:

 • oznaczenie organu kontroli,
 • oznaczenie upoważnienia do kontroli,
 • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,
 • daty podjęcia i zakończenia kontroli,
 • zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.

Wpis informujący o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpis o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny należy do obowiązkówkontrolowanego.

F. Kontrolowany ma obowiązek wpuścić kontrolujących i okazać księgi podatkowe.

Zasadą jest, że czynności kontrolne prowadzone są w:

 • siedzibie przedsiębiorstwa,
 • innym miejscu przechowywania dokumentacji,
 • miejscach związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością i w godzinach jej prowadzenia,
 • lokalu mieszkalnym (wówczas, gdy prowadzona jest w nim działalność).

Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego ma on obowiązek, na żądanie kontrolującego zapewnić mu dostęp do nich w siedzibiekontrolowanego. Ewentualnie kontrolowany może udostępnić księgi podatkowe w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie bieżącej działalności przez kontrolowanego.

Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być za zgodą kontrolowanego przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

G. Oświadczenie o Stanie Majątkowym.

Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla wysokości zobowiązania podatkowego, pracownik urzędu może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.

H. Będących Kontrolowanym nie utrudniaj Czynności Kontrolnych.

Jeżeli kontrolowany będzie udaremniał lub utrudniał wykonanie czynności kontrolnych pracownik urzędu może wezwać do pomocy Policję, Straż Graniczną lub straż miejską dodatkowo kontrolowany może zostać ukarany zgodnie z 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (KKS):

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

I. Jesteś Kontrolowany? – Pamiętaj o Obowiązkach podczas Kontroli.

Kontrolowany ma obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w wyznaczonym przez kontrolującego terminie, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Pracownicy kontrolowanego również mają obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich czynności lub zadań.

Kontrolowany ma obowiązek umożliwić kontrolującym wykonanie obowiązków do których są uprawnieni w tym w szczególności:

 • umożliwić kontrolującym filmowanie, fotografowanie, nagrywanie dźwięku lub utrwalanie stanu faktycznego w innej formie zmierzających do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli,
 • przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

J. Prawo do Wzięcia Udziału w Przeprowadzanych Dowodach.

Pracownik urzędu ma obowiązek zawiadomić kontrolowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tej czynności.

Zakończenie Kontroli Podatkowej – Protokół Kontroli.

Przebieg kontroli dokumentowany jest przez kontrolujących w protokole. Zawiera on w szczególności:

 •  wskazanie kontrolowanego,
 •  dane osób kontrolujących,
 •  określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
 •  określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli,
 •  opis dokonanych ustaleń faktycznych,
 •  dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów,
 •  ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli,
 •  pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji.
 •  pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie Twojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontrolujący dostarcza kontrolowanemu.

 Wraz z doręczeniem protokołu kontroli zakończona zostaje kontrola podatkowa.

Ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli – to tutaj znajdują się ewentualne nieprawidłowości. Jeżeli kontrolujący dopatrzyli się różnicy pomiędzy zastanym u kontrolowanegostanem faktycznym, a zawartymi w przepisach prawa wyznaczeniami muszą napisać to w protokole.

Nie zgadzasz się z protokołem kontroli? Złóż zastrzeżenia.

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole lub uważa, że pracownicy urzędu pominęli istotne okoliczności i dowody je potwierdzające, kontrolowany ma prawo do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień. Należy to zrobić w formie pisemnej.

Termin na złożenie zastrzeżeń wynosi 14 dni od otrzymania protokołu kontroliNależy pamiętać, że zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu należy podeprzeć wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kontrolowany zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w urzędzie skarbowym. Kontrolujący wskaże również, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Korekta deklaracji podatkowej lub prawo do korekty deklaracji podatkowej.

Jeżeli po doręczeniu protokołu kontrolowany uznaje ustalenia w nim zawarte za prawidłowe, może złożyć korektę deklaracji. Kiedy kontrolowany nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolujących wtedy należy poczekać na wydanie decyzji podatkowej, a następnie złożyć odwołanie od decyzji. Wówczas to organ odwoławczy stwierdzi kto miał rację.

W przypadku:

 • ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego  z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz
 • niezłożenia deklaracji lub niedokonania jej korekty w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości,

zostanie wszczęte przez organ podatkowy postępowanie podatkowe (w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej).

Postępowanie podatkowe zostanie wszczęte nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. 

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń