Kontrola Podatkowa – Czynności Sprawdzające

Czym są Czynności Sprawdzające?

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej czynności sprawdzające mają na celu:

  • sprawdzenie terminowości składania oraz formalnej poprawności deklaracji lub terminowości wpłacania zadeklarowanych podatków (także pobieranych przez płatników oraz inkasentów),
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami
  • od 2016 roku weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.

Zatem przepisy o czynnościach sprawdzających mogą znaleźć  zastosowanie jeśli w deklaracji podatkowej pojawi się błąd, zostanie ona złożona po terminie lub też po terminie zostanie opłacony podatek, podatnik może zostać wezwany w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach czynności powinien on także skorygować ewentualne niedociągnięcia i uregulować opłaty.

Eksperci podatkowi w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI:

Ważne:

Zgodnie z art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość

Same czynności sprawdzające nie powinny być traktowane jako zagrażające, gdyż ich celem jest wyłącznie przeprowadzenie formalnego skontrolowania poprawności. Natomiast jeśli zdarzy się, że w ramach postępowania sprawdzającego organ podatkowy nabierze wątpliwości co do tego, czy podatnik stosuje się odpowiednio do prawa podatkowego, po dokonaniu czynności sprawdzających może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa.

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia Czynności Sprawdzających?

Do przeprowadzenia czynności sprawdzających uprawnione są organy podatkowe pierwszej instancji. Tym mianem określa się:

  • w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn – naczelnika urzędu skarbowego,
  • w przypadku podatku akcyzowego – naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego,
  • w przypadku podatków od nieruchomości, środków transportowych, leśnego, rolnego albo opłat lokalnych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa,
  • dyrektora izby administracji skarbowej.

Co może być Przyczyną Wszczęcia Czynności Sprawdzających u Podatnika?

Przyczynami wszczęcia czynności sprawdzających najczęściej są drobne błędy formalne w deklaracjach, niedotrzymane terminy złożenia dokumentów czy uregulowania podatków itp.

Jak przebiegają Czynności Sprawdzające?

Sam przebieg czynności sprawdzających nie jest mocno sformalizowany, nie został też ściśle określony w przepisach Ordynacji podatkowej.

W praktyce czynności sprawdzające rozpoczynają się od wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień i ewentualnie dodatkowych dokumentów w kwestiach niejasnych.

O jakie dodatkowe dokumenty może chodzić? Najpopularniejszym przykładem są wszelkiego rodzaju faktury, zezwalające podatnikowi na skorzystanie z ulg, lub w przypadku czynności sprawdzających w zakresie transakcji z kontrahentem u którego prowadzone jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających współpracę (umów, ustaleń, faktur, rejestrów prowadzonych dla celów podatku VAT).

W ramach czynności sprawdzających podatnik może zostać wezwany do skorygowania błędnie podanych informacji bądź też – jak wskazano wcześniej – takiej autokorekty może dokonać za niego urząd skarbowy. Formalnie przebieg zostaje zakończony podpisaniem protokołem czynności, który następnie zostaje zarchiwizowany w aktach urzędowych podatnika. Z jego treści wynika kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, co w wyniku ich przeprowadzenia ustalono, jakie uwagi zostały zgłoszone. Fakt sporządzenia protokołu oznacza, iż czynności sprawdzające zostały zakończone. Najczęściej organy nie praktykują przekazania takiego protokołu podatnikowi, z tego powodu, że jest to dokument wyłącznie informacyjny, niezawierający natomiast żadnej decyzji czy też oceny sytuacji, od której podatnik mógłby się ewentualnie odwołać.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń