Jakie zmiany czekają podatników w związku z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej – KAS?

Eksperci podatkowi w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Adwokat Maciej Górczak i Doradca Podatkowy Kamil Maciejuk postarają się w najbliższym czasie przedstawić wnioski i wskazówki dla podatników związane z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Publicznej.  Postaramy się przybliżyć i wyjaśnić na czym będzie polegała reforma administracji skarbowej. W szczególności najbardziej będą interesowały nas wszelkie zagadnienia związane z postępowaniem kontrolnympostępowaniem karno-skarbowym i ściganiem przestępstw związanych z wyłudzeniami VAT i innych podatków.

Co to jest KAS – Krajowa Administracja Skarbowa?

Z dniem 1 marca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Od kiedy zacznie działać KAS?

Ustawa o KAS wchodzi w życie 1 marca 2017 r. 

Ustawa o KAS – Krajowej Administracji Skarbowej określi:

 • zadania, organy i organizację Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „KAS”;
 • formy realizacji niektórych zadań KAS i szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych funkcjonariuszami,
 • warunki pracy i służby;
 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Krajowa Admistracja Skarbowa – Ustawa

Pobierz tekst ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Jakie zadania będzie realizowała Krajowa Administracja Skarbowa KAS?

W Art. 2 ustawy o KAS wyszczególniono wszystkie zadania Krajowej Administracjij Skarbowej.

Do najważniejszych z nich należą:

 • realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
 • realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;
 • wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia;
 • kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS;
 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców;
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, Art. 270 KKArt. 271 KK Art. 273 KK oraz w Art. 286 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie (oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców) przestępstw określonych w:
  • art. 228–231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
  • art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy,
  • art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem.
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
 • wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych
  w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków polityki handlowej;
 • współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 • współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Tak szeroko zakreślone kompetencje i zadania Krajowej Administracji Skarbowej spowodują, że przejmie ona w całości zadania realizwoane przez Urzędy Kontroli Skarbowej i inne jednostki.

KAS Krajowa Administracja Skarbowa przejmie zadania oskarżyciela publicznego we wszystkich postępowaniach karno-skarbowych i karnych, w których został uszczuplnony lub narażony na uszczuplenie majątek Skarbu Państwa.

Jakie są organy Krajowej Administracji Publicznej?

Organami KAS są:

 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 • dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
 • dyrektor izby administracji skarbowej;
 • naczelnik urzędu skarbowego;
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego.

10 Faktów o Krajowej Administracji Skarbowej

Pojawienie się nowej służby nazwanej KAS w skrócie od Krajowej Administracji Skarbowej oznacza dla wszystkich podaników, że:

 1. postępowania karne i karno-skarbowe będzie prowadził KAS – w miejsce UKS – Urzędów Kontroli Skarbowej,
 2. postępowania kontrolne będą mogły dotyczyć jednocześnie wielu obszarów działalności podatników – dzięki centralizacji KAS kontrole nabiorą totalnego charakteru. KAS to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej w jednym. 
 3. duże podmioty i podatnicy wykazujący duże obroty będą sprawdzani dokładniej niż do tej pory. Powstanie specjalny Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów,
 4. centralizacja KAS oznacza, że łatwiejsze niż dotąd będzie odgórne wydawanie poleceń. Możliwe będzie zatem wpływanie na zakres i przebieg kontroli przez Ministra Finansów czy Szefa KAS,
 5. funkcjonariusze KAS zyskali szereg nowych uprawnień.
 6. KAS powstało w celu zwiększenia ściągalności podatków i zwiększeniu wykrywalności przestępstw skarbowych. Nie należy się łudzić, że pojawienie się KAS zmieni na lepsze podejście do podatników poddawanych kontrolom. Mamy wątpliwości.
 7. Powstanie KAS oznacza zmianę na wielu stanowiskach i wymianę kadr.
 8. Wejście w życie ustawy o KAS to jednoczesna zmiana w 156 ustawach!. Nie będzie łatwo i nie obejdzie się bez wątpliwości interpretacyjnych.
 9. Ustawa o KAS może być w wielu miejscach sprzeczna z Konstytucją RP.
 10. Ustawa o KAS zmieni sposób odwołań od decyzji podatkowych. Prawo ich zaskarżenia do drugiej instancji może być zagrożone albowiem odwołania w niektórych przypadkach będzie mógł rozpoznawać ten sam organ.

Aktualizacja 9.02.2017 r.. MŻ

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń