Czy można żądać zmiany terminu wykonania umowy zawartej w trybie przetargu / zamówienia publicznego ?

Tak, na gruncie przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zamawiający po uzgodnieniu z wykonawcą, ma prawo zarówno do zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, jak i do czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części.

Możliwość taka zachodzi gdy okoliczności związane z wystąpieniem epidemii koronawirusa, mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. Do okoliczności tego rodzaju ustawa zalicza przede wszystkim:

  • nieobecność pracowników i osób świadczących pracę na podstawie innej umowy, którzy uczestniczą lub mogliby uczestniczyć w realizacji zamówienia,
  • wstrzymanie dostaw produktów,
  • trudności w dostępie do sprzętu,
  • trudności związane z realizacją usług transportowych
  • wykonywanie decyzji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych związanych z epidemią koronawirusa,
  • wykonywanie poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

Przedstawione powyżej przyczyny uprawniające do zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, jak i do czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części stanowią katalog otwarty, a zatem istnieje możliwość wykazania innych okoliczności związanych z epidemią koronawirusa, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego i mogą stanowić podstawę do zmiany terminów jej wykonania. Okoliczności te mogą dotyczyć także podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

Należy jednocześnie podkreślić, że jeśli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy niż wprowadzone przepisy, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń