Czy naruszę dyscyplinę finansów jeśli zmienię umowę z wykonawcą z powodu epidemii lub nie naliczę mu kar umownych?

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa) wprowadziła szereg rozwiązań istotnych dla zamawiających w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje epidemii z całą pewnością postawią wielu wykonawców przed dylematem i problemami związanymi z dotrzymaniem terminu wykonania zamówienia publicznego lub systematyczności w jego wykonywaniu np. świadczeniu usług, a kierowników zamawiających przed dylematem, czy karać wykonawców za skutki gospodarcze epidemii i okoliczności, na które nie mają wpływu.

Zmiany umów zawartych w trybie zamówień publicznych

Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie zamawiający będzie miał możliwość dokonania zmian w już zawartej umowie o zamówienie publiczne, nawet takich, na które poza okresem epidemii nie mógłby sobie pozwolić. Dozwolone są m.in. zmiany w zakresie wydłużenia terminu wykonania, czy zawieszenia świadczenia usługi. Szerzej na ten temat zob. tutaj.

Kary umowne

Co jednak najważniejsze, dokonując zmian w zakresie w jakim dozwala tego tzw. tarcza antykryzysowa, kierownik zamawiającego nie musi obawiać się nie tylko odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale i odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków prowadzące do szkody majątkowej po stronie zamawiającego, a zatem za przestępstwo określone w art. 296 kodeksu karnego. Podobnie i odpowiedzialność ta nie następuje w przypadku nieustalenia lub niedochodzenia od wykonawcy należności związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (np. kar umownych), jeśli są one skutkiem okoliczności związanych z COVID-19. Tym samym ustawa wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową pozwala na odstąpienie od naliczania kar umownych. 

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń