Postojowe, postojowe na umowie zlecenie, o dzieło, o świadczenie usług – zasady przyznawania świadczenia dla zatrudnionych na podstawienie umów cywilnoprawnych

Przedstawiamy rozwiązania zawarte w ustawie tzw. tarczy antykryzysowej dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilne.

Czy jeżeli pracuje na podstawienie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług przysługuje mi świadczenie postojowe ?

Tak. Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

  1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Co to jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest to świadczenie finansowane z Funduszu Pracy, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przewidziane dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowę cywilnoprawną.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

  1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
  3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez Zleceniodawcę lub Zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie postojowe ?

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2020 r. wynosi 2.600,00 zł, a zatem świadczenie postojowe będzie przysługiwać w wysokości 2.080,00 zł.

Czy są jakieś ograniczenia świadczenia postojowego?

Tak. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (tj. kwoty 1.300,00 zł brutto) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Czy mogę dostać więcej niż jedno świadczenie postojowe?

Nie. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Czy aby otrzymać świadczenie postojowe muszę złożyć wniosek?

Tak. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, składany jest za pośrednictwem odpowiednio Zleceniodawcy lub Zamawiającego.

Czy za wskazanie we wniosku informacji niezgodnych z prawdą grozi jakaś odpowiedzialność ?

Tak. Wniosek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego?

Tak. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W jakim terminie może zostać złożony wniosek?

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

W jakim terminie zostanie mi wypłacone świadczenie postojowe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

W jakiej formie następuje wypłata świadczenia postojowego?

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Czy ze świadczenia postojowego można dokonywać potrąceń lub prowadzić egzekucję?

Nie. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i nie prowadzi się egzekucji.

Czy w sytuacji, gdy otrzymam odmowę przyznania mi prawa do świadczenia postojowego mogę się odwołać?

Tak. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego Sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z treścią art. 477⁹ k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia. Organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten lub zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Czy jeżeli świadczenie postojowe było mi nienależne, a je pobrałem, będę musiał je zwrócić ?

Tak. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

  1. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;
  2. wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń