Orzeczenie o niezdolności do pracy – co jeśli upłynie termin ważności w trakcie trwania epidemii koronawirusa?

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość zachowania ważności orzeczeń o:

  1. częściowej niezdolności do pracy;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Jakie są przesłanki zachowania ważności orzeczenia w okresie epidemii koronawirusa ?

Orzeczenie zachowa swoją ważność w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Jak długo moje orzeczenie zachowa ważność ?

W sytuacji złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres orzeczenie zachowa ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności.

Co się dzieje z dodatkowymi świadczeniami należnymi mi w związku z orzeczeniem niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trakcie trwania epidemii koronawirusa?

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy trzeba w tym zakresie wydać odrębną decyzje ?

Nie. Nie ma konieczności wydawania w tym zakresie odrębnej decyzji.

Co jeśli upłynie mi termin ważności orzeczenia o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego w trakcie trwania epidemii koronawirusa ?

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość zachowania ważności orzeczeń o ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

Jakie są przesłanki zachowania ważności orzeczenia w okresie epidemii ?

Orzeczenie zachowa swoją ważność w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Jak długo moje orzeczenie zachowa ważność ?

W sytuacji złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres orzeczenie zachowa ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, jednak nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z treścią którego świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Co jeśli termin mojego ważności mojego orzeczenia upłynął przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) ?

Jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy to orzeczenie zachowa ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności.

Czy jeżeli sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie ulegnie poprawie jest możliwość dalszego przedłużenia ważności orzeczenia ?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane w niniejszym artykule, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń