Czy można odstąpić od umowy zawartej w trybie przetargu / zamówienia publicznego?

Żaden z przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie wprowadza takiego uprawnienia dla wykonawcy. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ustawie, tj. między innymi:

  • nieobecność pracowników i osób świadczących pracę na podstawie innej umowy,
  • wstrzymanie dostaw produktów,
  • trudności w dostępie do sprzętu,
  • trudności związane z realizacją usług transportowych
  • wykonywanie decyzji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych związanych z epidemią koronawirusa,
  • wykonywanie poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa,

nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Wykonawca może jednak skorzystać w tym zakresie z istniejącego przepisu – art. 357 (1) kodeksu cywilnego – tzw. klauzula rebus sic stantibus. Zgodnie z tym prze przepisem:
Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Należy pamiętać jednak, że jest to rozwiązanie, z którego wykonawca nie może skorzystać samodzielnie – niezbędne jest wytoczenie powództwa i uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sądu.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń