Jaki jest wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy zawartej w trybie przetargu / zamówienia publicznego?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, strony umowy w sprawie zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych) mają obowiązek niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie epidemii koronawirusa na należyte wykonanie umowy. Informacje te strony winny potwierdzić stosownymi dokumentami lub oświadczeniami, które mogą dotyczyć w szczególności:

 • nieobecności pracowników i osób świadczących pracę na podstawie innej umowy,
 • wstrzymania dostaw produktów,
 • trudności w dostępie do sprzętu,
 • trudności związane z realizacją usług transportowych,
 • wykonywania decyzji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych związanych z epidemią koronawirusa,
 • wykonywania poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, które potwierdzą wpływ epidemii koronawirusa na należyte wykonanie umowy. Okoliczności te mogą dotyczyć także podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

Każda ze stron powinna w terminie 14 dni od otrzymania takich informacji ustosunkować się do nich i uzasadnić swoje stanowisko w przedmiocie wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy. Jeśli strona otrzyma dodatkowe dokumenty lub informacje, wskazany termin rozpoczyna swój bieg na nowo.

Jeśli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, ma prawo w porozumieniu z wykonawcą do:

 1. zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 2. zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 3. zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy
  – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
  50% wartości pierwotnej umowy.

Należy jednocześnie podkreślić, że jeśli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy niż wprowadzone przepisy, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Jeśli umowa dotycząca zamówienia publicznego reguluje kwestie odszkodowania lub kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy lub jej niewykonania strona może w swym stanowisku przedstawiać postulaty związane z ustalaniem i dochodzeniem tych kar i odszkodowań oraz ich wysokości (np. ich zmniejszeniem lub całkowitym usunięciem).

Wprowadzone przepisy dają także możliwość nieustalenia i niedochodzenia od wykonawcy należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek epidemii koronawirusa.

Zarówno opisana powyżej zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również brak podejmowania działań w zakresie ustalenia i dochodzenia od wykonawcy należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek epidemii koronawirusa, nie będzie powodowała:

 • naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialności za przestępstwo z art. 296 § 1-4 k.k.,
 • odpowiedzialności wobec spółki członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora, za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki.

Należy zaznaczyć, że opisane powyżej rozwiązania nie ograniczają praw stron wynikających z przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem jedynie, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń