Jak uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19?

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa, przyznaje Starosta na podstawie umowy zawieranej z przedsiębiorcą.

Pod pojęciem pracownika należy rozumieć osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Spadek obrotów w rozumieniu Ustawy należy rozumieć w ten sposób, że u przedsiębiorcy dochodzi do zmniejszenia sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczając go jako stosunek łączny obrotów za 2 następujące po sobie miesiące kalendarzowe w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku i porównując z tożsamym okresem w 2019 r. Jeśli chcemy rozpocząć okres porównawczy w trakcie miesiąca kalendarzowego to za miesiąc należy przyjmować 30 następujących po sobie dni kalendarzowych.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów i wynosi:

  1. do 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku spadku obrotów o minimum 30%,
  2. do 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku spadku obrotów o minimum 50%,
  3. do 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku spadku obrotów o minimum 80%.

Dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 3 miesiące, przy czym okres ten może zostać przedłużony w razie przedłużenia trwania okresu obowiązywania epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z nimi skutków.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa powyżej oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa powyżej przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pod rygorem zwrotu dofinansowania bez odsetek, w wysokości proporcjonalnej do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. Termin na zwrot wynosi 30 dni i jest liczony od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o:

  1. wystąpieniu u niego spadek obrotów spowodowany COVID-19, o którym mowa powyżej,
  2. braku istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
  5. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
  6. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń