Dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach tarczy antykryzysowej

Ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysową w związku z epidemią koronawirusa przewiduje szereg form wsparcia dla firm i przedsiębiorców. Jednym z rozwiązań dla mikro i małych przedsiębiorców jest możliwość uzyskania zwrotu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub ich dofinansowania.

Czy i w jaki sposób mogę uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 jeśli nie zatrudniam pracowników?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa przyznawane jest przez Starostę na mocy umowy zawieranej z przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników.

Spadek obrotów w rozumieniu Ustawy należy rozumieć w ten sposób, że u przedsiębiorcy dochodzi do zmniejszenia sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczając go jako stosunek łączny obrotów za 2 następujące po sobie miesiące kalendarzowe w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku i porównując z tożsamym okresem w 2019 r. Jeśli przedsiębiorca chce rozpocząć okres porównawczy w trakcie miesiąca kalendarzowego to za miesiąc należy przyjmować 30 następujących po sobie dni kalendarzowych.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów i wynosi:

  1. 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku spadku obrotów minimum o 30%,
  2. 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku spadku obrotów minimum o 50%,
  3. 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku spadku obrotów minimum o 80%,

Dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 3 miesiące, przy czym okres ten może zostać przedłużony w razie przedłużenia trwania okresu obowiązywania epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z nimi skutków. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, przy czym przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie otrzymywania dofinansowania, jak również w okresie po jego zakończeniu, przez okres równy temu, w którym z niego korzystał.

Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej

Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o:

  1. wystąpieniu u niego spadek obrotów spowodowany COVID-19, o którym mowa powyżej,
  2. braku istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  3. niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  4. przeznaczy dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,

W razie wykorzystania dofinansowania niezgodnie z jego przeznaczeniem podlega ono zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dodatkowe informacje i formy wsparcia

Informacje o pomocy jaką powiatowe urzędy pracy oferują pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19:

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Warszawa

Na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dniem 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Kraków

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Szczegółowe informacje.

Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie miasta Katowice.

Sprawdź również przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju – Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń