Pomoc i obsługa prawna związana z epidemią koronawirusa

Wraz z odnotowaniem pierwszych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w dniu 13 marca 2020 r.na obszarze Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wobec rozprzestrzenia się koronawirusa, w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono stan epidemii (zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

W walce z pandemią zdecydowano o wprowadzeniu licznych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji i zakładów pracy, które całkowicie zakazały lub istotnie zahamowały działalność wielu przedsiębiorstw, w szczególności branży transportowej, turystycznej, gastronomicznej, kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i rekreacyjnej oraz oświatowo-wychowawczej. Doszło do zamknięcia wielu placówek handlowych, zakładów pracy, szkół i przedszkoli (także prywatnych), odwołania wydarzeń, wycieczek turystycznych.
Wprowadzenie zakazów i ograniczeń w kluczowych sektorach gospodarczych – przestoje w transporcie, wstrzymanie produkcji, opóźnienia dostaw, zamówień, realizacji umów i płatności, wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia pozostały też zmiany w dotychczasowym zachowaniu społeczeństwa. Konsumenci wyraźnie ograniczyli dotychczasową aktywność, unikają bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi i wszelkich sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Koronawirus wpłynął na niemal wszystkie stosunki prawne. Minimalizacja jego skutków wymaga od przedsiębiorców zdecydowanych działań stabilizujących ich sytuację. Będziemy na bieżąco przekazywać wszelkie informacje prawne, które pomogą wszystkim firmom i przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres. Postaramy się na bieżąco aktualizować niniejszą stronę i uzupełniać w miarę otrzymywanych informacji, a także Państwa pytań.

Prosimy o kontakt z kancelarią i przekazywanie nam Państwa problemów prawnych: telefonicznie na numery kontaktowe, za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego albo bezpośrednio w komentarzach na dole strony. 


Na dole niniejszej stronie będziemy na bieżąco zamieszczać najważniejsze informacje prawne i praktyczne związane z wnioskami i postępowaniem zmierzającym do uzyskania przez przedsiębiorców pomocy w czasie kryzysu.


Kalendarium:

7 kwietnia 2020 r. – kolejna propozycja ustawy w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej

Projekt kolejnej już ustawy w ramach akcji ratowania polskiej gospodarki. Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

1 kwietnia 2020 r. – Uchwalono przepisy dot. Tarczy antykryzysowej

Są przepisy mające łagodzić negatywne skutki epidemii koronawirusa dla gospodarki.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ważne – te uchwalone przepisy zmieniają pierwotną ustawę.

27 marca 2020 r. – Autopoprawka do projektu ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej oraz projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym wpłynęły do Sejmu kolejne projekty ustawy związanych z epidemią koronawirusa:

Jeden z projektów zmienia projekt z 26 marca 2020 r., a drugi to kolejna propozycja w ramach pakietu ustaw zwanych “tarczą antykryzysową”. Nasza kancelaria analizuje te projekty i śledzi na bieżąco proces legislacyjny.

26 marca 2020 r. – Już jest oficjalny projekt ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej

W dniu dzisiejszym wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. tarczy antykryzysowej. Analizujemy przepisy przedstawione jako propozycja w ramach pakietu pomocy przedsiębiorcom w kryzysie.

25 marca 2020 r. – “Polityka Nowej Szansy” tak będzie nazywał się pakiet ustaw przygotowanych przez rząd w celu ratowania gospodarki w związku z epidemią #koronawirus

Przeczytaliśmy już projekty ustaw, m.in. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz projekt przepisów dotyczących świadczenia postojowego.

Najważniejsze zagadnienia z tych projektów to:

 • Wysokość środków na pomoc nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 zł w każdym roku (są zastrzeżenia)
 • Pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie
 • Pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację podlega notyfikacji Komisji Europejskiej
 • Pomoc jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej albo mikro, małego i średniego przedsiębiorcy
 • Pomocy udziela minister właściwy do spraw gospodarki
 • Pomoc na ratowanie może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:
  1) opracowania planu restrukturyzacji,
  2) likwidacji działalności gospodarczej
  – oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz.
 • Pomoc na ratowanie jest udzielana w formie pożyczki.
 • Wysokość pomocy na ratowanie jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy w rozumieniu art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w okresie na który pomoc została udzielona, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy
 • w przypadku odmowy – wniosek o ponowne rozpoznanie lub odwołanie
 • alternatywa – tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
 • pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
 • postojowe – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca; przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia po 31 stycznia 2020 r; osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r. i wynagrodzenie z umowy wynosi co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł)
Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Radca Prawny, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Tarcza antykryzysowa - praktyczne informacje prawne