27 marca 2020 r.

Autopoprawka do projektu ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej oraz projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym wpłynęły do Sejmu kolejne projekty ustawy związanych z epidemią koronawirusa:

Jeden z projektów zmienia projekt z 26 marca 2020 r., a drugi to kolejna propozycja w ramach pakietu ustaw zwanych “tarczą antykryzysową”. Nasza kancelaria analizuje te projekty i śledzi na bieżąco proces legislacyjny.

26 marca 2020 r.

Już jest oficjalny projekt ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej

W dniu dzisiejszym wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. tarczy antykryzysowej. Analizujemy przepisy przedstawione jako propozycja w ramach pakietu pomocy przedsiębiorcom w kryzysie.

25 marca 2020 r.

“Polityka Nowej Szansy” tak będzie nazywał się pakiet ustaw przygotowanych przez rząd w celu ratowania gospodarki w związku z epidemią #koronawirus

Przeczytaliśmy już projekty ustaw, m.in. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz projekt przepisów dotyczących świadczenia postojowego.

Najważniejsze zagadnienia z tych projektów to:

 • Wysokość środków na pomoc nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 zł w każdym roku (są zastrzeżenia)
 • Pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie
 • Pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację podlega notyfikacji Komisji Europejskiej
 • Pomoc jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej albo mikro, małego i średniego przedsiębiorcy
 • Pomocy udziela minister właściwy do spraw gospodarki
 • Pomoc na ratowanie może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:
  1) opracowania planu restrukturyzacji,
  2) likwidacji działalności gospodarczej
  – oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz.
 • Pomoc na ratowanie jest udzielana w formie pożyczki.
 • Wysokość pomocy na ratowanie jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy w rozumieniu art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w okresie na który pomoc została udzielona, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy
 • w przypadku odmowy – wniosek o ponowne rozpoznanie lub odwołanie
 • alternatywa – tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
 • pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
 • postojowe – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca; przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia po 31 stycznia 2020 r; osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r. i wynagrodzenie z umowy wynosi co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł)

Na niniejszej stronie będziemy na bieżąco zamieszczać najważniejsze informacje prawne i praktyczne związane z wnioskami i postępowaniem zmierzającym do uzyskania przez przedsiębiorców pomocy w czasie kryzysu. Czekamy na uchwalenie ustaw.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Tarcza antykryzysowa - informacje prawne