Art. 623 KPK | Zwolnienie od Obowiązku Wyłożenia Kosztów | Kodeks Postępowania Karnego

Sąd lub referendarz sądowy zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe.

Aktualizacja, 16.03.2017 r. MG