Uwaga

Więcej informacji dotyczących umorzenia konsensualnego i art. 59a kodeksu karnego zamieściliśmy w artykule – „Umorzenie konsensualne – art. 59a kodeksu karnego. Co trzeba wiedzieć?”


PRZEPIS UCHYLONY ustawą z dnia 11.03.2016 r., która weszła w życie 15.04.2016 r.

Art. 59a KK | Umorzenie Konsensualne | Kodeks Karny

§ 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.

§ 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem zastosowania § 1 jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.

Dodany art. 59a wchodzi w życie z dn. 1.07.2015 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247).


W związku z wprowadzeniem do kodeksu karnego nowej instytucji jaką jest umorzenie konsensualne pojawił się szereg pytań i wątpliwości. Oto najczęstsze z nich:

  1. Co to jest umorzenie konsensualne? Kary i konsekwencje umorzenia konsensualnego. Czy umorzenie konsensualne będzie wpisywane do kartoteki karnej, Krajowego Rejestru Karnego?
  2. Jak uniknąć odpowiedzialności karnej przy zastosowaniu instytucji umorzenia konsensualnego z art. 59a kodeksu karnego?
  3. Co oznacza pojęcie sprawiedliwości naprawczej?
  4. Za jakie czyny (przestępstwa) będzie można umorzyć postępowanie w trybie art. 59a kodeksu karnego? Kradzież? Znęcanie? Stalking? Oszustwo? Podać przykłady.
  5. Jak można wykorzystać art. 59a kodeksu karnego do obrony w postępowaniu karnym?
  6. Kto i kiedy (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe) może złożyć wniosek o umorzenie konsensualne? 
  7. Czy adwokat – obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego – może być mediatorem pomiędzy stronami?
  8. Rola adwokata obrońcy w doprowadzeniu do umorzenia konsensualnego.  
  9. Jakie są przesłanki umorzenia konsensualnego z art. 59a kodeksu karnego? Co oznacza naprawienie szkody lub zadośćuczynienie? Czy sprawca musi osobiście naprawić szkodę czy też może to za niego zrobić np. rodzina?
  10. Zgoda i wniosek pokrzywdzonego jako warunek umorzenia w trybie art. 59a kodeksu karnego?
  11. Czy pokrzywdzony może cofnąć wniosek i swoja zgodę? Co stanie się z np. wypłaconym odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem?
  12. Jak do umorzenia konsensualnego podejdą sędziowie i prokuartorzy? Czy sąd i prokurator mogą wpływać na treść wniosku? Czy mogą uzależniać swoją zgodę od spełnienia innych warunków np. spełnienia dodatkowego świadczenia na rzecz organizacji społecznej?
  13. Czy konieczne jest przyznanie się oskarżonego do winy?
  14. Czy oskarżony albo pokrzywdzony mogą wnosić zażalenie na odmowę zastosowania umorzenia konsensualnego?

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG