Art. 56a KKS • Oszustwo dotyczące Informacji o Pojazdach • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 56a kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 3. Nie podlega karze określonej w § 1 i 2 podatnik, który złożył właściwemu organowi podatkowemu informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:
  1) rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
  2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
  2a) wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług;
  3) wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 56a kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.