Treść Art. 46 KC

§ 1.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 2.

Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.