Treść Art. 445 KC

§ 1.

W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 2.

Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

§ 3.

Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy,gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.