Treść Art. 354 KC

§ 1.

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także
w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2.

W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.