Art. 336 KPK • Warunkowe Umorzenie Postępowania – Wniosek • Kodeks Postępowania Karnego

Treść przepisu art. 336 kpk z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.
  2. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332 § 1 pkt 1, 2, 4 i 5. Uzasadnienie wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a ponadto okoliczności przemawiających za warunkowym umorzeniem.
  3. Prokurator może wskazać proponowany okres próby, obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i, stosownie do okoliczności, wnioski co do dozoru.
  4. Do wniosku dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów. Przepis art. 334 stosuje się odpowiednio.
  5. Do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40.

Prawo i sprawy karne

Masz sprawę karną i zastanawiasz się czy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie w trybie art. 66 kk? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych.