Art. 311 KK | Rozpowszechnianie Nieprawdziwych Informacji w Obrocie Papierami Wartościowymi | Kodeks Karny

Kto, w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG