Art. 300 KPK • Obowiązek Pouczenia Podejrzanego, Oskarżonego, Pokrzywdzonego, Świadka • Kodeks Postępowania Karnego

Treść przepisu art. 300 kpk z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego uprawnieniach:
  • do składania wyjaśnień,
  • do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania,
  • do informacji o treści zarzutów i ich zmianach,
  • do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia,
  • do korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w wypadku określonym w art. 78 żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu,
  • do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach określonych w
  • art. 23a postępowanie mediacyjne § 1,
  • art. 72 prawo do korzystania z pomocy tłumacza § 1,
  • art. 156 udostępnianie akt sprawy § 5 i 5a,
  • art. 301 przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy,
  • art. 335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
  • art. 338a wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego i
  • art. 387 wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w
  • art. 74 prawa i obowiązki oskarżonego,
  • art. 75 obowiązek stawiennictwa oskarżonego,
  • art. 133 doręczenie zastępcze § 2,
  • art. 138 wskazanie adresata dla doręczeń w kraju i
  • art. 139 skutek niewskazania nowego adresu dla doręczeń. Pouczenie należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.
 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności:
  • do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, określonych w art. 51 zastępstwo pokrzywdzonego nie będącego osobą fizyczną, art. 52 wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego i art 315–318,
  • do korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78 żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu, jak również o uprawnieniach określonych w
  • art. 23a postępowanie mediacyjne § 1,
  • art. 156 udostępnianie akt sprawy,
  • art. 204 tłumacz i
  • art. 306 zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 wskazanie adresata dla doręczeń w kraju i art. 139 skutek niewskazania nowego adresu dla doręczeń. Pouczenie obejmuje również informację o:
  • możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub uzyskania kompensaty państwowej,
  • dostępie do pomocy prawnej,
  • dostępnych środkach ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), pomocy przewidzianej w art. 43 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej § 8 Kodeksu karnego wykonawczego, możliwości wydania europejskiego nakazu ochrony, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych,
  • treści art. 337a obowiązek poinformowania pokrzywdzonego o rozprawie lub posiedzeniu oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.
 3. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach i obowiązkach określonych w art. 177–192a oraz dostępnych środkach ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.
 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych pouczeń, o których mowa w § 1–3, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika.

Prawo i sprawy karne

Masz sprawę karną i zastanawiasz się jak korzystać z uprawnień podejrzanego, oskarżonego lub pokrzywdzonego albo świadka? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych.