Art. 246 KK | Wymuszanie Zeznań przez Funkcjonariusza Publicznego | Kodeks Karny

Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Aktualizacja 15.02.2017 r. MG