Art. 245 KK | Przemoc wobec Stron Postępowania | Kodeks Karny

Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Aktualizacja 14.02.2017r. MG