Art. 174 KK | Sprowadzenie Niebezpieczeństwa Katastrofy w Komunikacji | Kodeks Karny

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualizacja 14.02.2017 r. MŻ