Art. 17 KKS • Dobrowolne Poddanie się Odpowiedzialności • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 17 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

 1. Sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:
  1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;
  2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;
  3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną; przepisy art. 16 § 2 zdanie trzecie oraz art. 31 § 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio;
  4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.
 2. Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,jeżeli:
  1) przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności;
  2) przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach określonych w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2;
  3) zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę karną skarbową i zastanawiasz się czy dobrowolnie poddać się odpowiedzialności w trybie art. 17 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.