Art. 150. KKW | Przesłanki Odroczenia Wykonania Kary Pozbawienia Wolności | Kodeks Karny Wykonawczy

§ 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Aktualizacja 14.02.2017 r. MG