Art. 125 KW | Niezawiadomienie Organu o Znalezieniu Cudzej Rzeczy | Kodeks Wykroczeń

Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Aktualizacja 13.03.2017 r. MG