Odpowiedzialność kierowcy, prawa pasażera, Carpooling, przejazdy grzecznościowe, UBER

W związku z pojawieniem się na rynku usług wspólnych, odpłatnych lub nieodpłatnych przejazdów samochodami prywatnymi takich jak:

  1. www.blablacar.pl 
  2. www.uber.pl

przedstawiamy krótką analizę prawną dla kierowców i pasażerów.

  • Kto odpowiada za bezpieczeństwo pasażera?
  • Jaka odpowiedzialność spoczywa na kierującym?
  • Czy kierowca i pasażer mają się czego obawiać?

Odpowiedzialność Kierowcy UBER | BlaBlaCar

Pasażer

Jeżeli brałeś udział w wypadku drogowym jadąc z kierowcą UBER lub BlaBlaCar powinieneś wiedzieć jakie masz prawa i jak kształtuje się odpowiedzialność kierowcy.

Kierowca

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku przewożąc pasażera musisz wiedzieć jakie prawa ma pasażer i za co możesz odpowiadać.

Odpowiedzialność kierujących za szkody wyrządzone przewożonym pasażerom zależy od charakteru przewozu.

  • W przypadku przewozu grzecznościowego (a więc wówczas gdy kierujący nie ma interesu w przewożeniu danej osoby i robi to wyłącznie z uprzejmości), kierujący ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. Oznacza to, że przed uzyskaniem odszkodowania pasażer będzie musiał wykazać, że kierujący jest winny zdarzeniu wyrządzającemu szkodę bądź poczekać na prawomocne rozstrzygnięcie postępowania karnego/wykroczeniowego stwierdzającego jego winę.
  • Jeśli przewóz nie ma charakteru przewozu z grzeczności (gdy posiadacz pojazdu uzyskuje bądź miał uzyskać w zamian za przewóz jakikolwiek ekwiwalent majątkowy np. wynagrodzenie, całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdu), odpowiedzialność kierującego kształtuje się na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest surowszą formą odpowiedzialności, ponieważ dla jej bytu obojętne jest, kto ponosi winę za zdarzenie wywołujące szkodę. Kierujący może zatem odpowiadać za szkodę, której doznał pasażer nawet gdy nie naruszył żadnego przepisu ruchu drogowego czy też innej zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, a więc nawet gdy jego zachowanie było prawidłowe.Wciąż jednak nie jest to odpowiedzialność absolutna. Kierujący może powołać się na przesłanki wyłączające odpowiedzialność tj. winę pasażera (gdy do zdarzenia doprowadziło jego niewłaściwe zachowanie w pojeździe) lub wyłączną winę osoby trzeciej.

Konieczność zwalczania w toku procesu środków obrony przysługujących kierującemu często sprawia, że proces jest długi, trudny, a w ostatecznym rozrachunku także nieopłacalny i nieprzynoszący poszkodowanemu godziwej rekompensaty.

Należy zatem pamiętać, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów mechanicznych to przede wszystkim odpowiedzialność ubezpieczyciela OC. Jest to odpowiedzialność gwarancyjna. Ubezpieczyciel odpowiada wobec pasażera niezależnie od charakteru przewozu i niezależnie od odpowiedzialności kierującego. Polisa OC chroni posiadaczy pojazdów (i tym samym potencjalnych poszkodowanych) bez względu na to, czy przewóz odbywa się „za uśmiech” czy za pieniądze. Aby być pewnym czy OC działa należy sprawdzić zakres ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Poszkodowany może wprawdzie według swego wyboru pozwać ubezpieczyciela bądź kierowcę (odpowiedzialność in solidum), jednak pozywanie kierującego jest zwyczajnie nieopłacalne. Sąd, określając wysokość odszkodowania, weźmie pod uwagę nie tyko rozmiary wyrządzonej szkody ale i możliwości finansowe zobowiązanego. Co więcej, nawet jeśli wystąpimy przeciwko kierującemu, którego w czasie zdarzenia chroniła ważna polisa OC, w toku procesu konieczne będzie przypozwanie również zakładu ubezpieczeń i finalnie to i tak zakład ubezpieczeń będzie płacił za szkody. Jeśli szkodę naprawi kierujący, będzie miał roszczenie regresowe wobec swojego ubezpieczyciela.

Ochrona pasażerów

Przewóz na zasadzie carpoolingu w żaden sposób nie ogranicza ewentualnych roszczeń pasażerów.

Osoby przewożone:

  • odpłatnie,
  • tak samo jak przewożone z grzeczności,

mogą dochodzić odszkodowania zarówno od kierującego, jak i ubezpieczyciela, w pełnym zakresie (ograniczeniem może być suma gwarancyjna). Ochrona pasażerów przewożonych odpłatnie jest nawet silniejsza niż przy przewozie z grzeczności, skoro kierujący odpowiada wobec nich na zasadzie ryzyka, a nie winy. Płacąc za przewóz, choćby przysłowiową złotówkę, w przypadku ewentualnego zdarzenia wyrządzającego szkodę, pasażer może dochodzić od kierującego odszkodowania bez względu na to czy kierujący zawinił. Może także uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. Nie ulega wątpliwości, że w interesie poszkodowanych jest, by wszelkie roszczenia odszkodowawcze kierować tam gdzie znajdują się większe pieniądze czyli właśnie do ubezpieczyciela. Niezależnie od tego jak zamożny byłby kierujący, wypłacalność towarzystwa ubezpieczeń będzie zawsze nieporównywalnie wyższa. Ubezpieczyciel nie będzie mógł także zwlekać z wypłatą odszkodowania pasażerowi do czasu rozstrzygnięcia o winie kierowcy.

Dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od kierującego wypacza sens ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicznych. Od naprawiania szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu jest przede wszystkim ubezpieczyciel.

Podsumowanie

Bez względu na charakter przewozu (czy to odpłatnego czy z grzeczności) ochrona kierujących jak i pasażrów jest porównywalna, mimo że odpowiedzialność powstaje na innych zasadach. Warunkiem jest oczywiście by pojazd miał ubezpieczenie OC.

Niezależnie od charakteru przewodu, z ochrony nie korzystają kierujący nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierujący po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu bądź pod wpływem środków odurzających. Ubezpieczyciel naprawi wówczas szkodę poszkodowanym, a następnie wystąpi do kierującego o zwrot tego co świadczył poszkodowanym.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń

Marcin Styczeń 07, 2019

To chyba nie jest do końca prawda. Polisa OC/AC dla mojego auta firmowego kosztuje ~3 tyś. Natomiast muszę zadeklarować że auto nie będzie używane do zarobkowego przewozu. Jeśli tego nie zadeklaruję, polisa wzrasta do ponad 8 tyś zł. Ubezpieczyciel poinformował mnie, że wykonywanie zarobkowego przewozu bez wykupienia odpowiedniej polisy jest jednoznaczne z całkowitym brakiem ubezpieczenia. Czy jest to prawda?

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Marzec 14, 2019

Może być tak jak Pan napisał. Wszystko zależy od warunków polisy.