Jak odzyskać od banku pieniądze ukradzione z konta?

Hakerzy przełamali zabezpieczenia Banku, przejęli Twoje hasło i login do konta internetowego dokonując kradzieży zgromadzonych tam środków, Policja nie jest w stanie ustalić sprawców przestępstwa a Bank odmawia zwrotu pieniędzy? Sprawdź co zrobić aby jak najszybciej odzyskać utracone środki.

Pomimo licznych zabezpieczeń stosowanych przez Banki, coraz częściej dochodzi do bezprawnego przejmowania za pośrednictwem bankowości internetowej kont bankowym i kradzieży zgromadzonych tam środków. Hakerzy mają wiele sposobów na uzyskanie dostępu do Twojego konta. Instalują złośliwe oprogramowania na komputerze uzyskując w ten sposób hasło i login czy rozsyłają wirusy na smartfony przechwytujące kody wysyłane przez Bank a służące do weryfikacji przelewów. Często podszywają się również pod Bank i wyłudzają dane identyfikujące za pomocą fałszywego maila (tzw. phishing). Dalsze kroki zawsze są już takie same – wszystkie środki znajdujące się na rachunku bankowym, w tym również okresowe lokaty które w takich sytuacjach są zrywane, hakerzy przelewają na zagraniczny rachunek bankowy.

Jeżeli z rachunku bankowego został dokonany przelew bez Twojej zgody i wiedzy, powinieneś niezwłocznie, najlepiej w tym samym dniu w którym powziąłeś o tym wiedzę:

zgłosić na najbliższym Komisariacie Policji zawiadomienie o przestępstwie
zgłosić reklamację w Banku domagając się zwrotu całej przelanej kwoty.

Bank na rozpatrzenie reklamacji ma 30 dni. Niestety większość Banków odmawia zwrotu środków. W uzasadnieniu swojej decyzji odpowiedzialność za nieautoryzowany przelew próbuje się przerzucić na użytkownika rachunku, sugerując że ten nie dochował standardów bezpieczeństwa, przekazując bądź udostępniając osobom trzecim dane identyfikacyjne.

Tymczasem, zgodnie z treścią art. 46 Ustawy o usługach płatniczych Bank w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia ma obowiązek zwrócić właścicielowi pełną kwotę nieautoryzowanego przelewu. Jeżeli użytkownik konta w dalszym ciągu korzysta z rachunku, Bank ma obowiązek przywrócić obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

Przelew uważa się natomiast za autoryzowany, tylko w przypadku kiedy właściciel rachunku wyraził zgodę na jego dokonanie. A contrario, każdy przelew który został zrealizowany bez Twojej zgody i wiedzy, jest przelewem nieautoryzowanym, za który odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi Bank!

Co w takim razie można zrobić, jeżeli Bank pomimo złożonej reklamacji odmawia wypłaty środków?
zgłosić odwołanie od stanowiska Banku. Odwołanie można złożyć ustnie bądź pisemnie;
skierować sprawę do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich;
wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego z prośbą o interwencją bądź rozpatrzenie sprawy na drodze pozasądowej;
pozwać Bank do Sądu właściwego ze względu na siedzibę Banku lub właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy.

Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że Bank nawet w przypadku interwencji Rzecznika Finansowego podtrzymuje swoje stanowisko, odmawiając zwrotu skradzionych środków. Dlatego w przypadku otrzymania od Banku decyzji nieuwzględniającej Twojej reklamacji, najskuteczniejszym sposobem dochodzenia roszczeń jest wystąpienie do Sądu z powództwem przeciwko Bankowi. Dotychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach pokazuje, że Sądy nakazują Bankowi zwrot całej kwoty nieautoryzowanej transakcji wraz z odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu.

W postępowaniu przed Sądem, Bank najczęściej broni się, twierdząc że użytkownik rachunku nie dochował należytej staranności w posługiwaniu się danymi identyfikującymi oraz autoryzowaniu przelewu w sposób zapewniający zachowanie poufności, co ma wyłączać jego odpowiedzialność.

Ustawa nakłada na użytkownika rachunku obowiązek przechowywania instrumentu finansowego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępnianie go osobom nieuprawnionym. Dopiero jedynie umyślne albo rażące niedbalstwo użytkownika rachunku, skutkujące dokonaniem nieautoryzowanej transakcji, może ograniczyć bądź wyłączyć odpowiedzialność Banku.

!!! Nie stanowi rażącego niedbalstwa sytuacja, kiedy użytkownik rachunku:
za pośrednictwem podstawionej witryny internetowej, której szata graficzna przypomina tą stosowaną przez Bank udostępnia swoje dane identyfikacyjne oraz hasła osobom nieuprawnionym;
wprowadza dane z wiadomości sms będąc przekonanym że sms został wygenerowany przez system bankowy.

Co również istotne, to na Banku spoczywa ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana bądź że użytkownik rachunku umyślnie albo na skutek rażącego niedbalstwa doprowadził do wykonania nieautoryzowanego przelewu.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń